สสก.8ลุยเชื่อมแปลงใหญ่-ศพก. พัฒนาประสิทธิภาพผลิต-ตลาด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/343852

x

สสก.8ลุยเชื่อมแปลงใหญ่-ศพก. พัฒนาประสิทธิภาพผลิต-ตลาด

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเชื่อมโยงการดำเนินงานเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต ถือเป็นแผนงาน

บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สำคัญดังนั้นเพื่อสนองแผนงานดังกล่าว ในปี 2561 สสก.8 จึงได้วางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯระดับเขตแบบสัญจร 6 ครั้งครั้งละ 2 วัน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว 3 ครั้ง และกำลังจะมีการจัดครั้งที่ 4 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน ที่ ศพก.อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ การดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายแปลงใหญ่และศพก.ระดับเขตที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าไปมาก เช่น จ.สุราษฎร์ธานี มีการจัดการตลาดปาล์มน้ำมันของ อ.ท่าชนะ อ.ท่าฉาง โดยเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ได้ทำข้อตกลงกับโรงงานรับซื้อผลผลิต ทำให้ได้รับราคาที่ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป30-50 สต./กก, จ.ภูเก็ต กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักเหลียง ได้ทำข้อตกลงผลิตผักเหลียงคุณภาพมาตรฐาน GAP ส่งให้โรงพยาบาลในจังหวัด, จ.ชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่และศพก.มังคุด ของอำเภอหลังสวน มีการจัดการด้านการตลาด การจัดการประมูลราคาผลผลิต ทำให้เกษตรกรจำหน่ายมังคุดได้ราคาที่เหมาะสม

“จะเห็นว่าการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก.ทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการบริหารจัดการองค์กร การจัดการอาชีพได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีการพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง”นายธาร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s