เลาะรั้วเกษตร : ฤาเป็นเพียงข่าวลือ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/358158

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ฤาเป็นเพียงข่าวลือ

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

เดือนสิงหาคม และกันยายน เป็นเดือนแห่งข่าวดี ข่าวร้าย และข่าวลือ สำหรับข้าราชการ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ข่าวดี คือได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือตำแหน่งที่ตนพอใจ ข่าวร้าย คือถูกโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่ชอบ ส่วนข่าวลือ จะมาก่อนข่าวดีและข่าวร้าย….

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวลือว่าอธิบดีกรมการข้าว อนันต์ สุวรรณรัตน์ จะได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทนปลัดกระทรวงที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่ประคับประคองตนเองจนรอดปลอดจากภัยทั้งปวง…

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ จะข้ามห้วยมาจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะได้มาทำงานเข้าขากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ที่เคยเป็นอดีตปลัด กระทรวงมหาดไทยมาก่อน แต่วันก่อนท่านรัฐมนตรี กฤษฎา ออกมายืนยันว่า ปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ที่กำลังจะเสนอชื่อเข้า ครม. เป็นลูกหม้อของกระทรวงเกษตรฯ…..ทำให้หลายคนถอนหายใจโล่งอก….

เมื่อมีเสียงยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการฯ ว่าเป็นลูกหม้อกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายข่าวลือก็ควานหาชื่อคนที่อยู่ในข่ายจะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวง คนใหม่ทันที ซึ่งล่าสุดมี 2 ชื่อ คือ อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คนแรกมีดีกรีว่าอาวุโสสุดในบรรดาอธิบดีทั้งหลาย คนหลังมีดีกรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเพราะเคยเป็นปลัดอำเภอมาก่อน และยังเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งด้วย…..ฝ่ายข่าวลือก็ช่างสืบเสาะค้นหาการเชื่อมโยงจนได้…..

อนันต์ สุวรรณรัตน์ เหลือเวลาอีก 2 ปี จึงจะเกษียณอายุราชการ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่นา (KU 37) ปริญญาโทสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จากนิด้า เริ่มรับราชการที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เติบโตอย่างรวดเร็วในสายบริหาร จากผู้อำนวยการส่วนการผลิตยาง ขึ้นมาเป็นเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร สมัยอธิบดี ฉกรรจ์ แสงรักษาวงษ์ ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ออกไปอยู่ภูมิภาค เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กลับมาเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ก่อนจะโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ แล้วไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมได้เพียงปีเดียว ก็ถูกโยกมาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เพียงปีเดียวอีกเช่นกัน ถูกโยกอีกครั้งมาเป็นอธิบดีกรมการข้าว….

วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เหลือเวลาอีก 7 ปี กว่าจะเกษียณอายุราชการ จบรัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ จากนิด้า และ ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เคยเป็นปลัดอำเภอ อย่างที่กล่าวมาแล้ว แต่ในกระทรวงเกษตรฯ เคยเป็นหัวหน้าสำนักรัฐมนตรี ก่อนไปเป็นรองผู้อำนวยการ มกอช. (สมัยนั้นยังไม่เรียก เลขาธิการ) ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง แล้วไปเป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โยกมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่หลายปี ก่อนมาเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปัจจุบัน เป็นเส้นทางสายบริหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน

รัฐมนตรี กฤษฎา จะเลือกใครมาเป็นปลัดกระทรวงเพื่อทำงานสนองนโยบาย ทั้งข้าว ทั้งยาง ทั้งสารเคมี ก็พอจะเดาได้ละงานนี้….ขอแต่อย่ามีม้ามืดมาสยบข่าวลือ..ก็แล้วกัน..

สำหรับตำแหน่งอธิบดีอีกหลายกรมที่ว่างลง อาจจะเสนอ ครม. ตามหลังปลัดกระทรวง หรือไม่ก็เสนอในคราวเดียวกันอย่างกระทรวงอื่นๆ ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ แต่ถ้าโผยังไม่ลงตัวก็อาจจะชะลอออกไปให้มีเวลาใส่รองเท้ากีฬา วิ่งออกกำลังกายกันหน้ากระทรวง ฝุ่นตลบ…

กรมที่ตำแหน่งอธิบดีจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ คือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม ถ้า 3 กรมนี้ไม่มีคนภายในกรมขึ้นมาแทน ก็คือต้องโยกคนนอกจากกรมอื่น หรือคนในที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง กลับมาเป็น ซึ่งถ้าเป็นประการแรก ตำแหน่งอธิบดีของกรมอื่นก็จะว่างให้เดินหมากกันได้อีก ด้วยเหตุนี้โผอธิบดีจึงมีหลายโผให้เลือกลือกันกระจาย

ไม่ว่าจะเป็นโผไหน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขอให้วางคนให้ถูกต้องกับงาน อย่าย้อนกลับไปยุค 0.4 วางคนเพราะเป็นคนของใคร….เกษตรไทยก้าวไกลไปไม่ได้สักที…

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s