ชายคาพระพิรุณ : 15 ตุลาคม 2561

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/370319

586851

ชายคาพระพิรุณ : 15 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

เปิดงานปีงบประมาณใหม่มาครึ่งเดือน อธิบดีป้ายแดงหลายกรมเข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ บางกรมที่ได้ลูกหม้อและเคยผ่านตำแหน่งรองอธิบดีมาแล้ว ก็เริ่มงานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ให้เสียเวลา อย่างเช่น กรมพัฒนาที่ดิน
ที่ได้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำรงตำแหน่งอธิบดี ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาที่ดิน ทั้งด้านบริหารและวิชาการ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง ผ่านการเป็นหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เลขานุการกรม และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีมาก่อนจะไปเป็นผู้ตรวจราชการ ดังนั้นถือว่าครบเครื่องทั้งบู๊และบุ๋น เมื่อกลับมาเป็นอธิบดีในคราวนี้ จึงสามารถเริ่มต้นทำงานสานต่อนโยบายเก่า เริ่มต้นนโยบายใหม่ได้ทันที โดยในวันที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีวันแรกก็ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่ ผอ.สำนัก/กอง/เขต และข้าราชการให้เน้นการทำงานการพัฒนาระดับภาคและจังหวัดและให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มากขึ้น และปรับการทำงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

เรื่องของหมาแมวทำงานเข้ากระทรวงเกษตรฯและกรมปศุสัตว์อย่างจัง เมื่อเกิดกระแสวิจารณ์สนั่นเมืองเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จนกรมปศุสัตว์ต้องออกมาชี้แจงว่า ร่างดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้ เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตัวเองมากขึ้น แต่ยังมีบทบัญญัติบางประการ เช่น การขึ้นทะเบียน และการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในช่วงนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..)พ.ศ…. ดังกล่าว ขอให้เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบหรือทางอี-เมล info@dld.go.th หรือทางเฟซบุ๊คปศุสัตว์ก้าวหน้า (www.facebook.com/livestocknews)

ฟากฝั่งเทเวศร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูกาลผลิต และรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนของสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินโครงการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ส่วนบ้านใกล้เรือนเคียง นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Online) (Input form) เพื่อเตรียมข้อมูลตอบประเด็นข้อสงสัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดให้กับมวลสมาชิกสหกรณ์

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s