ชายคาพระพิรุณ : 29 ตุลาคม 2561

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/373187

586851

ชายคาพระพิรุณ : 29 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ในที่สุดตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็คลอดออกมาตามคาด นั่นคือ นายสำราญ สาราบรรณ์ ซึ่งถือเป็นลูกหม้อของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านประสบการณ์งานสำคัญๆ เป็นผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ก่อนขยับมาเป็นรองอธิบดีและอธิบดีในปัจจุบัน นายสำราญ จบการศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาพืชไร่นา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 40) มีผลงานที่ได้รับรางวัล เช่น การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (2542–2545) ซึ่งมีการพัฒนากระบวนการและเทคนิควิธีการในการจัดทำแผนงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์และผลงานที่สำคัญ เป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ตามชนิดสินค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพการเกษตร ผลงานที่โดดเด่นอีกด้านคือเป็นผู้ปลุกปั้นและวางรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นรูปร่างและขยายผลประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน และขณะนี้ได้มาสานต่อโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปีที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 109,421 ราย พื้นที่ 953,330.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561) จากพื้นที่เป้าหมาย 2.8 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด นับว่า นายสำราญ เป็นอธิบดีที่ยังหนุ่ม ไฟแรงและมีความสามารถอีกคนหนึ่ง “ขุนเกษตรา” จึงขอฝากความหวังการดูแลเกษตรกรไทยทั่วประเทศไว้กับท่านอธิบดีสำราญด้วยนะครับ

ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดมีให้เห็นทุกปี จำเป็นต้องปรับแผนการผลิตและการตลาดไก่ไข่ เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่และการผลิตไข่มีปริมาณที่เหมาะสม ล่าสุดกรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ 16 บริษัทผู้นำเข้าและเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์-ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่รายใหญ่ เพื่อพิจารณาแผนการผลิตและการตลาดไก่ไข่ปี 2562 โดยทุกบริษัทพร้อมร่วมมือในการปรับลดแผนการนำเข้าและเลี้ยงลง 10% ของปี 2561 กรมปศุสัตว์จะได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) พิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณามาตรการแก้ไขราคาไข่ที่ลดลง เนื่องจากปริมาณไข่ที่ตกค้างจำนวนมากในช่วงเทศกาลกินเจและปิดเทอม โดยกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงรายใหญ่เพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ตามแผนปฏิบัติการ PS Support ควบคู่กับการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอย่างต่อเนื่อง และกรมปศุสัตว์จะประสานความร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ด้านการตลาดภายในประเทศ ตามที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ขอความอนุเคราะห์ คาดว่าการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่วงนี้สหกรณ์หลายแห่งจัดประชุมใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงถือโอกาสมอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้คำแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับสมาชิก เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างวินัยในการใช้จ่ายเงิน และวางแผนในการประกอบอาชีพ ดังที่ว่า “บัญชีครัวเรือนบันทึกเพื่อวางแผนอนาคต จดแล้วไม่จน”

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s