เลาะรั้วเกษตร : ถึงมือผู้ตรวจการฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/385591

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ถึงมือผู้ตรวจการฯ

วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

วันก่อนอ่านบทสัมภาษณ์พิเศษของ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ท่านบอกว่าช่วงที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานของรัฐมนตรี หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสักเท่าไร การตรวจสอบการทหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ประเภท ขาด ลา มาสายตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีใครทำผิดอะไร ทำให้การทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดูเงียบเหงาไม่หวือหวา

ทำให้ต้องย้อนกลับไปเปิดรัฐธรรมนูญดูว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุไว้ในมาตรา 230 ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ 1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

2) แสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น

อันที่จริงถ้าดูตามรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่สำคัญมาก และภารกิจหนักหนามาก ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับ ที่รัฐบาลพยายามผลักดัน ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเสียประโยชน์ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตร ก็หลายฉบับ ที่เห็นๆ คือ พ.ร.บ. ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ฉบับหนึ่งละ

ท้ายของการให้สัมภาษณ์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงปัญหาที่ดินส.ป.ก. นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่สะสมมานาน และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก ทำงานนี้งานเดียวก็สาหัสแล้ว ถ้าท่านจะศึกษาปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ที่แปลกใจ คือผู้ตรวจการแผ่นดิน มานั่งพิจารณาเรื่องการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด (พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ที่เป็นประเด็นความขัดแย้งของคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่คัดค้านการใช้สารเคมี โดยอ้างถึงความปลอดภัย และสุขภาพของประชาชน และมีผลงานวิจัย ที่ยังคลางแคลงใจถึงการได้มาของข้อมูลที่นำมาอ้าง

อีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มที่ยังเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการใช้สารเคมีดังกล่าว โดยยืนยันความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ และคลุกคลีอยู่กับสารเคมีเหล่านั้นมานาน รวมทั้งประโยชน์ที่เกษตรกรและภาคการเกษตรโดยรวมจะได้รับ

ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมพิจารณาเรื่องนี้กี่ครั้งไม่มีข้อมูลยืนยัน แต่ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม สุดท้ายมีมติให้ยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดนั้น และต้องยุติการจำหน่ายภายใน 1 ปี โดยเชื่อข้อมูลของฝ่ายคัดค้านเพียงฝ่ายเดียว ไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร และประโยชน์ที่ภาคเกษตรจะได้รับ รวมทั้งไม่เห็นแก่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้ตามกฎหมาย และ คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ

น่าสังเกตว่า มีการเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เหมือนมีการวางแผนในการนำเสนอข้อมูลมาเป็นอย่างดี…

อันดับแรก คือ หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แกนนำกลุ่มสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ออกมายินดีกับมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน แถมบอกว่าเป็นวันที่คนไทยมีความสุขที่สุด…

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ แห่ง ไบโอไทย ก็ออกมารับลูก โดยพุ่งเป้าไปที่ กรมวิชาการเกษตร ของ อธิบดี เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ว่าถ้าไม่ดำเนินการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย ก็อาจจะถูกฟ้องศาลปกครอง

ต่อมาเมื่อไม่กี่วันมานี้รายการ ห้องข่าวไทย พีบีเอส นำเสนอข่าว บริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรของไทย จะยกเลิกการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด แม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้อีกหลายปีก็ตาม เหมือนกับจะบอกว่าขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ยังยอมแพ้….แล้วบริษัทผู้นำเข้าสารเคมีทางการเกษตรอีกมากมาย ทำไมไม่เอาอย่างบ้าง…..

ยังไม่ได้ดูไทยแพน ว่ามีการตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไร……… ก็มีอยู่เท่านี้แหละถ้าเกี่ยวข้องกับสารเคมี 3 ชนิดนี้…..ไทยแพน ไบโอไทย หมอธีระวัฒน์. กระทรวงสาธารณสุข คราวนี้มีผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่มมาอีกองค์กรหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินจะออกมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูก โดยใช้เวลาศึกษาข้อมูล และปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งเพียงไม่เท่าไร

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s