ชายคาพระพิรุณ : 7 มกราคม 2562

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/387189

586851

ชายคาพระพิรุณ : 7 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

สวัสดีปีหมูทอง หวังว่าปีนี้จะเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกรบ้าง หลังจากได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องมาตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักๆ อย่างเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงราคามะพร้าว ที่อยู่ดีๆ ก็ร่วงจากราคาลูกละ 20 กว่าบาทมาเหลือลูกละ 3 บาท กระทบไปหมดตั้งแต่เกษตรกร บางรายถึงกับไม่เก็บผลผลิต เพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ส่งผลกระทบทั่วถึงไปกระทั่งคนเก็บ คนสอย คนขนส่ง แม้กระทั่งลิงกังก็พากันตกงาน หวังว่าปีนี้ราคาคงจะขยับขึ้นมาบ้าง ส่วนราคาผลไม้ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมถือว่าดี โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ที่ตลาดมีความต้องการและราคาดี ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ที่ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย อย่างไรก็ดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง…ขุนเกษตรา หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ

ก่อนสิ้นปีที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวสวนยางพารา โดยนำร่องมอบเงินสนับสนุนตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 19,000 ราย ประเดิมงวดแรกไป 161 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยางให้ดีขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางประเทศไทย (กยท.) จึงได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อร่วมพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นดำเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม รัดกุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งถือเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง การนำร่องจ่ายเงินรอบแรกเป็นการจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งที่เป็นเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ทำสวนยาง และคนกรีดยาง ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. พร้อมกันทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด มียอดเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 161.5 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 19,000 ราย แบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง (1,100 บาท/ไร่) จำนวน 9,740 ราย เจ้าของสวนยางกรีดเอง (700 บาท/ไร่) จำนวน 7,965 ราย และคนกรีดยาง 700 บาท/ไร่) จำนวน 1,313 ราย สำหรับจังหวัดสงขลาถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ สูงที่สุดในรอบแรก เป็นเงินกว่า 62 ล้านบาท โดยนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร ระบุว่า การจ่ายเงินสนับสนุนให้ในครั้งนี้ เป็นเพียงการเริ่มนำร่องเท่านั้น เกษตรกรชาวสวนยางรายอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อและแจ้งสิทธิ์ขอเข้าร่วมโครงการ ได้ โดย กยท. ได้ประกาศผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนยางและผู้กรีดยาง ณ ที่ทำการหมู่บ้านและจุดแต่ละชุมชนกำหนดทั่วประเทศ จึงขอให้เกษตรกรเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และสามารถแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางของท่านตั้งอยู่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทันทีที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนปาบึก จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณภาคใต้ หลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที โดยกรมปศุสัตว์ได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ “ปาบึก” เป็นการลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเตรียมบุคลากร พร้อมเครื่องมือให้มีความพร้อม 24 ชั่วโมง ได้แก่ 1.จุดอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานอาสาปศุสัตว์และทีมท้องที่เพื่อชี้เป้า พร้อมรับในทุกสถานการณ์ รวม 162 แห่ง 2.หน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวม 36 หน่วย พร้อมช่วยด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง การลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ไปให้ความช่วยเหลือ 3.เสบียงสัตว์ รวม 1,200 ตัน ในคลังเสบียงของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทุกแห่งในพื้นที่ประสบเหตุชั้นใน และอีก 3,200 ตัน ในพื้นที่รอบนอก คน-พาหนะพร้อมในปฏิบัติการ 4.ถุงยังชีพปศุสัตว์ เบื้องต้น 2,100 ชุด และ 5.เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ของปศุสัตว์เขต 7 เขต 8 และเขต 9 เตรียมความพร้อมไว้สูงสุด เพื่อเป็นกำลังเสริมในการประสานกับปศุสัตว์จังหวัด…ขอให้พี่น้องชาวใต้ปลอดภัยจากพายุครั้งนี้ด้วยนะครับ

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s