เลาะรั้วเกษตร : แรกนาขวัญ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/411352

281225166

เลาะรั้วเกษตร : แรกนาขวัญ

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพ.ศ. 2562 นี้ ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม นับเป็นพระราชพิธีแรกภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงนับเป็นสิริมงคลสูงยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทย และเป็นสิริมงคลสูงยิ่งสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกครั้งหนึ่งว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นพระราชพิธีแรกที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพระราชพิธีภายหลังที่ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์

ที่น่าปลาบปลื้มมากเป็นพิเศษน่าจะเป็น ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญ รวมทั้ง เทพีคู่หาบเงิน และเทพีคู่หาบทอง เพราะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทรับพระราชทานน้ำสังข์ และใบมะตูม เพื่อความเป็นสิริมงคลในพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 1 วัน

ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ นี้จะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญโดยตำแหน่ง

ดูจากประวัติของพระยาแรกนาขวัญ ก็ต้องบอกว่า เป็นบุญ วาสนา ชะตาลิขิต จริงๆ เพราะอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ท่านนี้หน้าที่การงานเติบโตมาจากสายยางพารา โดยเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2524 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ที่ศูนย์วิจัยยางสงขลา กรมวิชาการเกษตร ย้ายมาเป็นนักวิชาการเกษตรที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เติบโตเป็นผู้อำนวยการส่วนการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2543

หลังจากปี 2546 ได้เติบโตเป็นผู้บริหารเรื่อยมา เริ่มจากตำแหน่งเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท และ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตามลำดับ จากนั้นปี 2553 ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ปี 2556 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกม่อนไหมเพียง 1 ปี ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอีก 1 ปี ก่อนไปดำรงตำแน่งอธิบดีกรมการข้าวในปี 2558 จนมาดำรงตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2561

ปลัดฯ อนันต์ สุวรรณรัตน์ เกิดเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2502 จึงได้อายุราชการแถมอีก 1 ปี ในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกัน ปลัดฯ อนันต์ อายุน้อยสุด และยังได้แถมอายุราชการอีก 1 ปี ดังนั้นบรรดาอธิบดีทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจึงเกษียณอายุราชการไปหมดแล้ว ปลัดฯ อนันต์ จะเกษียณอายุราชการในปี 2563 ถ้าไม่มีปัญหาอะไรกับผู้บริหารฝ่ายการเมืองที่กำลังรวมเสียงเลือกข้างกันอยู่ในขณะนี้…ปลัดฯ อนันต์ จะได้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญอีก 1 ปี ในปี 2563

ทางด้านเทพีคู่หาบทอง เป็นผู้ที่ทำหน้าที่คู่หาบเงินเมื่อปีที่ผ่านมา ปีนี้จึงทำหน้าที่คู่หาบทอง ได้แก่ กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ปีนี้คัดเลือกใหม่ได้แก่ ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีทั้งสี่มีคำนำหน้าว่า นางสาว

สำหรับพระโค ซึ่งตามความเชื่อของพราหมณ์ เชื่อว่า พระโค คือเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวร พระโคแรกนา เป็นโคพื้นเมืองของจังหวัดลำพูน มีลักษณะเด่น คือ สีขาวปลอดทั้งตัว จึงเรียกว่าโคขาวลำพูน ลักษณะเด่นอื่นๆ คือ รูปร่างสูงโปร่ง ตัวใหญ่ พู่หางสีขาว จมูกและผิวหนังสีชมพูอมส้ม พระโคที่ทำหน้าที่แรกนาขวัญในปีนี้ คือ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล ทั้งคู่อายุ 9 ปี พระโคสำรอง คือ พระโคพอ และพระโคเพียง ทั้งคู่อายุ 7 ปี

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ คันไถ สำหรับคันไถที่ใช้ในพิธีในปีนี้ เป็นคันไถที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้นจากไม้สมอ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2539 สำหรับใช้ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พันธุ์ข้าวที่ใช้หว่านในพระราชพิธี เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานจากนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 4 พันธุ์ คือ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 กข 43 และ กข 6 จำนวนรวม 1,026 กิโลกรัม

การพยากรณ์จากการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งของพระยาแรกนาขวัญ และพระโคกินเลี้ยง จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามกันเอง……

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s