ชายคาพระพิรุณ : 27 พฤษภาคม 2562

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/415995

586851

ชายคาพระพิรุณ : 27 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ก็ได้ฤกษ์ดำเนินการกันต่อ ซึ่ง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ตามนโยบาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่มีมติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบริหารจัดการนมโรงเรียน ที่ได้พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียนของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจากการติดตามผลเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้ผลสรุปว่าเด็กนักเรียนได้ดื่มนมครบทุกจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด และผลการจัดส่งนมโรงเรียน ณ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. จากจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งหมด 46,648 แห่งได้จัดส่งนมโรงเรียนได้แล้ว ประมาณ 95% โดยมีปัญหาและอุปสรรคคือ โรงเรียนบางแห่งยังไม่เปิดภาคเรียน เทอม 1/2562 และหน่วยจัดซื้อกับผู้ประการผลิตภัณฑ์นม ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนได้ทัน นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนบางแห่งยังไม่ได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อนมโรงเรียน แต่คาดว่าในเวลาไม่เกินสัปดาห์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะสามารถส่งนมโรงเรียนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศได้ทั้งหมด…อย่างไรก็ดี สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยระบบและกลไกใหม่นี้ เน้นการกระจายอำนาจ
การจัดสรรโควตาลงกลุ่มพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และลดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน…

กรมการข้าวเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562 โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5–7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยกรมการข้าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานครโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านข้าวและชาวนาของไทย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, จัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พันธุ์,จัดแสดงพันธุ์ข้าว กข 43, ข้าวทนแล้ง,ผลงานทางด้านนวัตกรรมข้าวต่างๆ, การเชื่อมโยงตลาดและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันชิมข้าว “แฟนพันธุ์แท้ข้าว”, การแข่งขันปิ้งข้าวเกรียบว่าวโบราณ, การแข่งขันตีปี๊บในแปลงนา และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านข้าวอีกด้วย

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s