ชายคาพระพิรุณ : 3 มิถุนายน 2562

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/417384

586851

ชายคาพระพิรุณ : 3 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

สืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมสากล (IUU Day)” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความพยายามในการต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค และจะเป็นเวทีแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ดังนั้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ กรมประมง จึงร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)จัดงานวันต่อต้านการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมสากล International Day for the Fight Against illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Day ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานกล่าวคำแถลงการณ์ ณ กรมประมง นอกจากนี้ ยังจะจัดกิจกรรม DOF MEET THE PRESS “MOVING TOWARDS SUSTAINABLE FISHERIES” เชิญสื่อมวลชน รับฟังข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมประมง โดยมี ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้ให้รายละเอียด พร้อมรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการตรวจสอบเรือที่ประสงค์จะทำประมงนอกน่านน้ำ และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการปฏิบัติงานของ Observer on Board บนเรือประมงนอกน่านน้ำ งานนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อการทำประมงที่ถูกต้องและสร้างความยั่งยืนทางทรัพยากรประมงของไทย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ จัด “งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (Livestock Expo 2019) “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ บริเวณ Land Mark หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยนำผลงานตามภารกิจตลอดระยะเวลา 77 ปี ของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และด้านสุขภาพสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่ผลผลิตปศุสัตว์ คือ เนื้อ นม ไข่ เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม-เทคโนโลยี และผลงานวิชาการด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น ในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า เนื้อโคของไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลก ประกอบกับวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day กรมปศุสัตว์จึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อเป็นการมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมกันมากขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเกี่ยวไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ ที่มุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่เพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟอง/คน/ปี มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การเสวนาและสัมมนาวิชาการ มีการประกวดคลิปวิดีทัศน์การสาธิตประกอบอาหาร และภาพถ่ายที่เจ้าของถ่ายร่วมกับสัตว์เลี้ยง การนำยาที่ไม่ใช้แล้วมาแลกไข่ การสาธิตประกอบอาหารหลากหลายเมนูจากวัตถุดิบ เนื้อ นม ไข่ และยังมีการให้บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว พร้อมให้ปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ โดยไม่คิดมูลค่าอีกด้วย ถือเป็นงานใหญ่ของกรมปศุสัตว์ ที่จะโชว์ศักยภาพในภาคปศุสัตว์ของไทยตลอด 77 ปีที่ผ่านมา…

เมื่อวันก่อน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรับมอบ “สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ” จำนวน 102 สถานี ตามโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ซึ่งจะติดตั้งในสำนักงานเกษตรจังหวัด เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น โดยสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์วัดสภาพอากาศเพื่อเก็บข้อมูลการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งศึกษาสภาพอากาศและภูมิอากาศ โดยไม่ต้องใช้คนดูแล สามารถเก็บข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยตนเอง สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบเรียลไทม์ ข้อมูลสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศที่ได้รับจากสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการทำการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรด้านการปลูกพืช การดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับว่าเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนในกระบวนการผลิตของเกษตรกรให้ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm ต่อไป…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s