เลาะรั้วเกษตร : แบ่งงานกันทำ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/431969

281225166

เลาะรั้วเกษตร : แบ่งงานกันทำ

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกระทรวงที่มีงานหลากหลายด้าน จึงมีรัฐมนตรีมากที่สุดถึง 4 คน 3 ใน 4 ไม่เคยสัมผัสงานด้านการเกษตรมาก่อน ที่เคยสัมผัสมาก่อนก็ไม่ได้ลงลึกในเรื่องต่างๆ อย่างรอบด้าน จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ทิ้งกระทรวงเกษตรฯ ไปนานกว่า 10 ปี จะยังคงปะติดปะต่อเรื่องราวได้หรือไม่

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรี 4 คน ไปไหนไปกัน ลงพื้นที่ด้วยกัน ไปร่วมงานต่างๆ ด้วยกัน หรือไม่ไปด้วยกันก็จะลงไปสั่งการอะไรต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติกันอย่างสับสน เพราะยังไม่ทราบว่าใครมีหน้าที่หรือรับผิดชอบกำกับดูแลภารกิจใดของกระทรวง เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยังไม่ได้แบ่งงานให้ทำมาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ทั้ง 3 ท่านดูแลแล้ว ความรับผิดชอบของแต่ละท่านคงชัดเจนขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รับผิดชอบดูแลหน่วยงานต่างๆ มากที่สุดถึง 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

จะว่าไปถ้าท่านดูแลกรมชลประทาน ท่านควรดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วย ถ้าท่านจะดูเรื่องของน้ำ แต่ถ้าท่านสนใจจะกำกับดูแลเฉพาะงบประมาณที่มากมายของกรมชลประทานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนการดึงกรมส่งเสริมการเกษตรมาดูแลเองนั้น ถูกต้องแล้ว เพราะกำลังพลสำหรับปฏิบัติงานของท่านอยู่ที่กรมนี้ ส่วนกรมประมงมีเรื่องที่เป็นประเด็นติดตาม คือ เรื่องของ IUU และการประมงเชิงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับแรงงานผิดกฎหมาย และการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลถึงปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลง ส่วนกรมหม่อนไหม เป็นกรมที่ว่าด้วยความสวยงาม ไม่หวือหวา จะมีเพียงเรื่องของงานวิจัยที่ต้องสนับสนุน และเรื่องที่ควรระวัง คือ เส้นไหมลักลอบนำเข้า กรมนี้น่าจะให้รัฐมนตรีหญิง มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ไปดูแล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นแหล่งสถิติ ข้อมูลด้านการเกษตร และเป็นเสนาธิการของกระทรวง ในการทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นับว่าถูกต้องแล้ว ส่วนการยางแห่งประเทศไทย ถ้าท่านไม่ได้มาจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชูนโยบายหาเสียงเรื่องการทำให้ราคายางสูงขึ้น ท่านไม่น่าเอามาดูแลเอง การยางแห่งประเทศไทย น่าจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ไปกำกับดูแล เพราะเชื่อว่าท่านธรรมนัส มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นเยี่ยม…. ม็อบยาง..ท่านต้องเจอแน่ๆ

ส่วนบรรดาองค์การมหาชนทั้งหลาย ที่ท่านรับมาดูแลนั้น ล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องการการพัฒนาให้ทันสมัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถ้าท่านได้ไปดูพิพิธภัณฑ์การเกษตรของต่างประเทศ หรือพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานอื่นในประเทศไทย ท่านคงได้แนวคิดว่าจะพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อย่างไร

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กำกับดูแล 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ จะมีที่ต้องเผชิญกับมวลชนมากหน่อยเห็นจะเป็น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานข้ามกระทรวง อย่างกรมอุทยานฯ หรือ กรมป่าไม้ แต่เชื่อว่าไม่ครณามือ รัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส แต่อย่างใด

รัฐมนตรีช่วยว่าการ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีหญิงของกระทรวง กำกับดูแล 4 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 3 หน่วยงานหลัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้กำลังภายในมากนัก เหมาะสำหรับผู้หญิง แต่งานของกรมวิชาการเกษตร เป็นงานที่หลากหลาย แค่เรื่องสารเคมีเรื่องเดียวคงทำให้ท่านปวดหัวไปหลายวัน อันที่จริง งานของกรมวิชาการเกษตรน่าจะให้ รัฐมนตรีช่วยฯ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มาดูแลพวกด้านสารเคมีทั้งหลายจะได้รู้ว่าจ่า หรือหมวด

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ประภัตร โพธสุธน กำกับดูแล 4 หน่วยงาน คือ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ องค์การสะพานปลา ท่านประภัตร คงสมใจที่ได้ดูแลกรมการข้าว เพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านถนัด ส่วน มกอช. ท่านที่ดูแลน่าจะเป็นคนเดียวกับท่านที่ดูแล กรมวิชาการเกษตร เพราะ 2 หน่วยงานนี้ทำงานเกี่ยวข้องกันเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของอาหารปลอดภัย

ที่ว่ามานี้ เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ถูกใจก็ขอบคุณ ไม่ถูกใจใครก็ขออภัย

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s