ชายคาพระพิรุณ : 26 สิงหาคม 2562

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/435725

586851

ชายคาพระพิรุณ : 26 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพกลุ่ม โดยนำข้อมูลของกลุ่มที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มร่วมกัน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในกลุ่ม ซึ่งเบื้องต้นนำร่องใน 6 แห่งคือ แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่มะพร้าว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา, แปลงใหญ่ผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ์, แปลงใหญ่มังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และ อะโวคาโดพบพระ จ.ตาก ทั้งหมดเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มและดำเนินกิจการเกษตรอยู่แล้ว มีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสมาชิกในกลุ่มและมีแนวคิดขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในชุมชนเพื่อสนับสนุนให้สามารถดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนด นำไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก สามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไปได้ และสำหรับมังคุด ลานสกา ก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลขณะนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของแปลงใหญ่มังคุดลานสกาว่า กรมส่งเสริมการเกษตรวางแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดึงพลังเกษตรกรรุ่นใหม่ แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง จนเข้าสู่การส่งเสริมการเกษตร ในดำเนินการในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เป็นพี่เลี้ยง เน้นเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทุกกลุ่มในชุมชน ต้องมาทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยปรับวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนเกษตรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

สำหรับรูปแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ให้บูรณาการการทำงาน ยกระดับให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ สินค้า ชัดเจน มี young smart farmer เป็นสมาชิกในกลุ่ม โดยรวมกลุ่มดำเนินกิจการอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ของชุมชน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกลุ่ม การปรับวิธีคิด มีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม เช่น พัฒนากิจการ/ธุรกิจ และพัฒนาคน สามารถบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ จัดหาแหล่งทุน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่ม ตั้งแต่ต้นทาง เน้นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตร และสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ กลางทาง พัฒนาการแปรรูปสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการ การสร้าง Brand สินค้า และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ปลายทางมีการเชื่อมโยง/พัฒนาตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและมีความหลากหลายและมีการต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจและพันธมิตร เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน สำหรับโมเดลมังคุด ลานสกา ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้วางแผนการผลิต โดยมีแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว เข้ามาบริหารจัดการ โดยชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางจัดการร่วมกัน โดยเน้นถึงปัจจัยทางการเกษตร ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ได้แก่ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มังคุด เป้าหมายผลิตต้นพันธุ์มังคุด จำนวน 30,000 ต้น โดยดำเนินการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ ย้ายต้นกล้าลงถุง และดูแลรักษาในโรงเรือน การขอรับรองสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI มังคุดลานสกา) รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุด ได้แก่ ตากแห้งเปลือกมังคุด เนื้อมังคุดตากแห้ง มังคุดกวน ไวท์มังคุด มังคุดลอยแก้ว ถ่านจากมังคุด โดยรับซื้อเปลือกมังคุดตกหล่น มังคุดดำมังคุดแข็ง จากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ในการพัฒนารสชาติ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และผู้ซื้อโดยตรงผ่านรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนมังคุด 100 ปี) โดย อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น…

กรมประมงกำหนดเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ภายในงานมีการจัดเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ” ตลอดจนมีเปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการบรรยายผลงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ (1) นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ (2) ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด 4.0 (3) ยกระดับงานวิจัย กพจ. สู่ความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) มารู้จักปลากับกาสะลอง (5) มิติใหม่ของการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกและอีกมากมายและยังได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มาจัดจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย อาทิ เนื้อปลาสเตอร์เจียนสดหั่นชิ้น ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน ไอศกรีมคาร์เวีย ปลาส้มปลาเทโพ ปลาส้มปลาสร้อยขาว แจ่วบองกบ แกงส้มปลากดเหลือง ปลาสลิดดอนนาแดดเดียว ปลาดุกร้า ลูกชิ้นจระเข้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่นำมาจำหน่ายในงาน….ใครสนใจงานนี้ไปเที่ยวชมกันได้นะครับ

ขุนเกษตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s