เลาะรั้วเกษตร : ลอตแรก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/436764

281225166

เลาะรั้วเกษตร : ลอตแรก

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ในที่สุดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปาล์มน้ำมันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ผ่าน ครม. ฉลุย ใช้งบประมาณรวมกัน 2 พืชกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท ยังแถมโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 มาอีกกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

โดยสรุปคือ ประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่ หรือชดเชยราคาเป็นจำนวนตันของข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ดังนี้

ข้าวหอมมะลิ ประกันที่ราคาตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน และ ข้าวเหนียวตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน รัฐโดย ธ.ก.ส. จ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ส่วนปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปีการผลิต2562-2563 กำหนดราคาประกัน ดังนี้ ผลปาล์มทะลาย คุณภาพน้ำมัน 18% กิโลกรัมละ 4 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รัฐโดย ธ.ก.ส. จ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิงผ่านบัญชีของเกษตรกร

สำหรับโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนั้น เกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกร

ทั้ง 3 โครงการที่ว่ามานั้น ภารกิจตกหนักที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพราะเชื่อว่าจะต้องมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียน หรือขอปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเดิม เพื่อจะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวอีกโกลาหล

งานนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำราญ สาราบรรณ์ จึงโชคดีไป เพราะถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสียแล้ว งานหนักตกอยู่กับผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่ที่มาแทน…..ขอให้ท่านเข้มแข็งสมชื่อ…

ถ้าจะเปรียบก็คงเหมือนนวนิยายของโกวเล้ง เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึก…และสนามรบนี้ไม่ง่ายเลย

ไหนๆ ก็ไหนๆ พูดถึงการโยกย้ายแล้ว ก็บอกกล่าวกันให้ครบถ้วน ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งสำคัญ จำนวน 7 ราย แทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 นี้ ขณะเดียวกันก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนด้วย

ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง 3 ท่าน คือ ดุจเดือน ศศะนาวิน สุรจิตต์ อินทรชิต และสุรเดช เตียวตระกูล ซึ่งเจ็บป่วยพักรักษาตัวมาเป็นเวลานานหลายเดือน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 ท่าน คือ วราภรณ์ พรหมพจน์ และ อานัติ วิเศษรจนา ระดับอธิบดี 4 ท่าน คือ อธิบดีกรมการข้าว ประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมหม่อนไหม ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมประมง อดิศร พร้อมเทพ และ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จริยา สุทธิไชยา

กระทรวงเกษตรฯ โยกรองปลัดกระทรวง มีศักดิ์ ภักดีคง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง แทน อดิศร พร้อมเทพ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้รองปลัดกระทรวงว่างลง 4 ตำแหน่ง ในลอตแรกนี้จึงมีการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง ใหม่ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย วราวุธ ชูธรรมธัช อุมาพร พิมลบุตร พิศาล พงศาพิชณ์ ทั้ง 3 ท่าน มาจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อีก 1 ท่าน คือ สำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นับเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง ระดับรองจากปลัดกระทรวง พร้อมกันทั้งชุด น่าหนักใจแทนปลัดกระทรวง อนันต์ สุวรรณรัตน์ เพราะอาจต้องรอให้รองปลัดฯ ที่มาจากผู้ตรวจราชการ ปรับตัว และศึกษางานที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆ สักพักจึงจะเข้าขาเดินหน้าไปได้พร้อมๆ กัน ส่วนท่านที่มาจากอธิบดี คงจะลุยงานได้เร็วหน่อย เพราะเป็นฝ่ายบู๊ลุยงานในพื้นที่มาอย่างโชกโชนอยู่แล้ว

น่าหนักใจอีกประการ คือ กรมการข้าว ที่แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ไปนั่งในตำแหน่งอธิบดี แทน ประสงค์ ประไพตระกูล ที่จะเกษียณอายุราชการ งานของกรมการข้าว กำลังพัฒนาไปหลายด้าน ทั้งงานวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปข้าวและอาจรวมถึงด้านการตลาดด้วยจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สู้ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ว่าที่อธิบดีสุดสาคร แม้จะเคยเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับข้าวมาก่อน แต่ก็ห่างเหินมานานมากจะปรับตัวได้ทันหรือไม่…ยังห่วงอยู่

การแต่งตั้งโยกย้าย 7 ตำแหน่งนี้ เป็นเพียงลอตแรก และผลจากลอตแรกนี้ ทำให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการว่างลง 5 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ที่เกษียณอีก 2 ตำแหน่ง และ ยังมีระดับอธิบดีที่ยังไม่มีใครมาแทนอีก 2 ตำแหน่ง คืออธิบดีกรมหม่อนไหม และ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยังแถมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจำกรุงบรัสเซลส์ ชุมเจธว์ กาญจนเกษร อีก 1 ตำแหน่ง ที่จะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง

คนที่อยู่ในตำแหน่ง ณ ปัจจุบันคงหนาวๆ ร้อนๆ ไปตามกัน ในขณะที่คนที่จะขึ้นตำแหน่งก็มีความหวัง….แต่ถ้าการเมืองทำให้ put the wrong man on the wrong job ก็สวัสดี…กระทรวงเกษตรฯ

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s