‘ชัยวัฒน์’ยังหนึบ!! ปลัดทส.โยกย้ายครั้งใหญ่’ซี 9’ทั่วประเทศ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/454357

'ชัยวัฒน์'ยังหนึบ!! ปลัดทส.โยกย้ายครั้งใหญ่'ซี 9'ทั่วประเทศ

‘ชัยวัฒน์’ยังหนึบ!! ปลัดทส.โยกย้ายครั้งใหญ่’ซี 9’ทั่วประเทศ

วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.58 น.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกยายข้าราชการระดับ 9 (อำนวยการต้น) ของ กระทรวงทรัพยากรฯ จำนวน 55 ตำแหน่ง เกือบทุกกรม มีตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ. กาญจน บุรี นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์​เป็น ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผอ.ทสจ.นคร ราชสีมา เป็น ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ นายพิศาล พุ่มสร้าง ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ทสจ.ชุมพร

นายสรัชชาสุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.สจ.เชียงราย นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.นราธิวาส เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.สจ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ. ตรัง เป็น ผอ.ทสจ. นคร ศรีธรรมราช น.ส.ทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.นนทบุรี น.ส.วนิดา แย้มสรวล ผอ.ทสจ. เพชรบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี นายสันธาน มั่นคง ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.ทสจ.ปราจีน บุรี

นายเกษม สุขวารี ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อุทัย ธานี เป็น ผอ.ทสจ.พะ เยา นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน นายสามารถ ขุนศรีหวาน ผอ.ทสจ.ปัตตานี เป็นผอ.ทสจ.ยะลา นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.ทสจ.พังงา เป็น ผอ.ทสจ.ลพบุรี นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.ทสจ.สุโขทัย เป็น ผอ.ทสจ.ลำพูน นายธีรพล ศรีโมรา ผอ.ทสจ.ชัยนาท เป็น ผอ.ทสจ.สระแก้ว นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.ทสจ.ลำพูน เป็น ผอ.ทสจ.สุโขทัย นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.ทสจ.หนองคาย นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.ทสจ.อุบลราชธานี

นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียง ราย) เป็น ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) เป็น ผอ.ทสจ.นคร นายก นายสุชาติ คงสำเร็จ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ เป็นผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ชัยนาท นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผอ.กองอนุญาตป่าไม้ เป็น ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา)

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา) เป็น ผอ. ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7(นครราชสีมา) กรมอุทยานฯ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 8(ขอนแก่น) เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5(นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) นายยงุยทธ นาควิโรจน์ ผอ.สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6(สงขลา) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 5(นครศรีธรรมราช) นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก)

นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายอนุชา กระจายศรี ผอ.ทสจ.สระแก้ว เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ชลบุรี) กรมอุทยานฯ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.ทสจ.กระบี่ เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์4(ตาก) กรมอุทยานฯ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7(นครราชสีมา) นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็นผอ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ นายนพดล ฮมแสน ผอ.ทสจ. นนทบุรี เป็น ผอ.กองการอนุญาติ กรมป่าไม้ นายพฤกษ์​โสโน ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.สำนักปลูกป่า กรมป่าไม้ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.ทสจ.นครนายก เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ครั้งนี้ ยังไม่มีการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9(อุบลราชธานี) อดีตหัวหน้าอุทยานฯ แก่งกระจาน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อนุมัติหมายจับในคดีฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย

ทั้งนี้ นายจตุพร กล่าวว่า สาเหตุที่ยังไม่มีการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ เนื่องจากต้องทำตามขั้นตอน โดยขณะนี้ ตนได้แต่งตั้งนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธานพิจารณาสำนวนคดีของนายชัยวัฒน์ ที่ได้ทำหนังสือขอไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมอุทยานฯ แล้ว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จะเสร็จสิ้น จากนั้นจะมีการพิจารณาว่าจะมีการออกคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับนายชัยวัฒน์หรือไม่

1 thought on “‘ชัยวัฒน์’ยังหนึบ!! ปลัดทส.โยกย้ายครั้งใหญ่’ซี 9’ทั่วประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s