สทนช.-พด.เซ็นMOUร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำทั้งปท.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456483

x

สทนช.-พด.เซ็นMOUร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำทั้งปท.

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้แผนที่และหรือข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า จากการที่สทนช.ร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานด้านน้ำมากกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พบว่า ฐานข้อมูลที่ได้จากหลากหลายหน่วยงานนั้น มีประโยชน์มากในการนำมาต่อยอดบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงมีแนวคิดนำฐานข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับภารกิจก้าวต่อไปของ สทนช. ตามบทบาทที่เพิ่มขึ้นจากพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำด้วย และเห็นว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านแผนที่และมีฐานข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินของทั้งประเทศ รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและมีค่าความแม่นยำสูง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) สำหรับนำมาประกอบการวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศในระดับลุ่มน้ำและจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งอนาคต สทนช. และกรมพัฒนาที่ดิน จะมีความร่วมมือในการทำงานด้านอื่นๆ ต่อไป

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสทนช.จัดหาแหล่งน้ำสาธารณะให้ชุมชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) และเนื่องจากกรมมีข้อมูลพื้นฐานด้านแผนที่และการใช้ที่ดินจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลต่อยอดเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับภาครัฐให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้แผนที่และหรือข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับกรมพัฒนาที่ดิน มีระยะเวลา 10 ปี โดยมีกรอบความร่วมมือดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนและให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้ (1)ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 25,000 (2)ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 25,000 (3)ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 (4)แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 (5)แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 (6)หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน (7)แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (8)ข้อมูลดิน และ(9) แผนที่แสดงชั้นความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s