สหกรณ์ศรีสะเกษระดมสมอง ทำแผนแก้ปัญหาการบริหารงาน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456478

x

สหกรณ์ศรีสะเกษระดมสมอง ทำแผนแก้ปัญหาการบริหารงาน

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อประมวลผลการพิจารณาปัญหา/อุปสรรคและข้อบกพร่อง กำหนดแนวทางแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อภิปรายอย่างกว้างขวาง เห็นชอบร่วมกันให้สหกรณ์นำข้อสังเกตแนะนำ จากที่ประชุม ไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมอบภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดระยะที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ให้สหกรณ์ กำหนดเป็นวาระหนึ่งเพื่อติดตามผลดำเนินงาน ในคราวที่จัดประชุม เป็นประจำทุกเดือนมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง ที่ประชุมกำหนดให้จัดประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นประจำ อย่างน้อยทุกสามเดือน

นอกจากนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษยังแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ คอยกำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s