‘ปศุสัตว์’เปิดโครงการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลฯออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย-ใบค้าสัตว์ ซากสัตว์

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/459729

‘ปศุสัตว์’เปิดโครงการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลฯออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย-ใบค้าสัตว์ ซากสัตว์

‘ปศุสัตว์’เปิดโครงการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลฯออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย-ใบค้าสัตว์ ซากสัตว์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 12.53 น.

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” เปิดโครงการประชุมสัมมนา “การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา “การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 1 ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ ณ โรงแรมทินีดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ให้มีเป้าหมายในการสร้าง Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ทั้งในการนำเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายภายในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบต่อยอดในการให้บริการให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เน้นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากกรมปศุสัตว์ โดยพัฒนาปรับโฉมของระบบ e-Movement ใหม่ มีการนำลายเซ็นดิจิทัลมาใช้ในการลงนามเพื่อออกใบอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งมีความปลอดภัย ทันสมัย และสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตได้ อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลติดต่องานกันได้ผ่านระบบออนไลน์ ทุกภาคส่วนจะก้าวสู่ยุคสังคมไร้กระดาษ เพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการให้บริการประชาชนแบบไร้รอยต่อ

การพัฒนาระบบงานของกรมปศุสัตว์นั้น สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้จากการรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (รางวัลเลิศรัฐ) ที่ได้รับจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ e-Movement นี้ จากผลงานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ในปี 2557 และจากผลงานระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk) ในปี 2562 เป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ กรมปศุสัตว์จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจตรงกันในการออกใบเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อและเอ็มบริโอ (ร.10) นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถอำนวยสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s