Health News : เครื่องตรวจมะเร็ง ใช้เลือดเพียง 1 หยด

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/457414

Health News : เครื่องตรวจมะเร็ง ใช้เลือดเพียง 1 หยด

Health News : เครื่องตรวจมะเร็ง ใช้เลือดเพียง 1 หยด

วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

บริษัทโตชิบา ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบโรคมะเร็งได้ 13 ชนิดโดยใช้เลือดเพียงหยดเดียว เป็นการตรวจสอบสารที่ชื่อว่า “microRNA” ในเลือด ซึ่งจะเป็นสารที่จะเพิ่มขึ้นในเลือดหากเป็นมะเร็ง ความแม่นยำในการตรวจสอบมะเร็งนั้นได้มาจากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด 13 ประเภท เช่น มะเร็งลำไส้, มะเร็งปอด,มะเร็งตับ เป็นต้น ทำให้สามารถวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคมะเร็งหรือไม่ได้แม่นยำถึง 99% แม้แต่มะเร็งระยะแรกเริ่มที่มีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร ก็สามารถตรวจพบได้ นอกจากโตชิบายังมีบริษัทโทเร (Toray) ที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโรคมะเร็งอยู่เช่นกัน แต่อุปกรณ์ของโทเรจะเน้นไปที่การตรวจสอบมะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นเยนในการตรวจสอบมะเร็งแต่ละประเภท ในขณะที่อุปกรณ์ตรวจสอบมะเร็งของโตชิบา จะระบุว่า เป็นมะเร็งประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 13 ประเภท โตชิบาตั้งเป้าไว้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติในระดับประเทศ เพื่อนำออกจำหน่ายและใช้งานในเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s