สารเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ..จาก ‘นายกรัฐมนตรี’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/410271?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

สารเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ..จาก ‘นายกรัฐมนตรี’

13 มกราคม 2563 – 20:35 น.
วันครูแห่งชาติ,นายกรัฐมนตรี,สารจากนายกรัฐมนตรี,16 มกราคม 2563,่คมชัดลึก
เปิดอ่าน 2,042 ครั้ง

คุญหญิงกัลยา แถลงจัดงานวันครู เผย”นายกรัฐมนตรี”มอบคำขวัญวันครูว่า”ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อให้ตระหนักครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาื กระทรวงศึกษาธิการ   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ว่ารัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่า การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่ “สำคัญที่สุด”และได้มอบนโยบายว่า“ประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา” โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้านเพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับ “ครู” เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

จากแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก และองค์กรในกำกับ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ

ดังนั้นการจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิด “นักเรียนแห่งอนาคต” ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ หากจะพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาฐานรากของการศึกษาในทุกพื้นที่ให้เท่าเทียมกัน รวมไปถึงการวางหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการเตรียมอนาคตของชาติ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

“ครู” คือ กลไกสำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ฉะนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อเงินเดือนของครูทึ่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการที่สำคัญในหลายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันโลกยุคดิจิทัล อาทิ

1) การบูรณาการงบประมาณของ ศธ. ทั้งระบบ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานใน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ (DATA CENTER) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด

2) การปรับตัวเข้าไปสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารและครูทุกคน ต้องปรับตัวให้มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี ครูทุกคนจะต้องพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ รวมถึงจะมีการปรับเรื่องตัวชี้วัดของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง การจัดการปัญหาครูที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน วิทยฐานะ การใช้เวลาในห้องเรียนให้มากขึ้น

3) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อน การรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ให้เด็กมากขึ้น และให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศมีอินเตอร์เน็ตได้ใช้ภายในปีการศึกษา 2563

4) นโยบายด้านอาชีวศึกษา เป้าหมายการเพิ่มผู้เรียนทั้งสายอาชีพ โดยสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 และมุ่งเน้นให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาชีวะสามารถขับเคลื่อนไปในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นคง

5) นโยบายเด็กไทยต้องได้เรียนโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น การสอนให้คิดเป็นระบบ คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหา พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในระยะเริ่มต้น  จะมีการอบรมพัฒนาครูในการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) จำนวน 1,000 คน  ในเดือนตุลาคม 2562

6) นโยบาย “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยให้ กศน.และ สช. นำแนวทางจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ พลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 นั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อครูและวิชาชีพครูเสมอมา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว ในฐานะที่ครูเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทและได้ประกอบ คุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกำหนดความมุ่งหมายให้วันครูจัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน

ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันครู ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และมอบ สารเนื่องในโอกาสวันครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563 รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันครู ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และมอบ  สารเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อให้ครูไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 และให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ครูผู้ให้ อย่างเข้มแข็ง และขอเชิดชูครูที่คนที่ดำรงตนเป็นต้นแบบทางสังคมทึ่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดมา

โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย

ทั้งนี้ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และคุรุสภา ร่วมกำหนดจัดงานวันครูทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ส่วนกลาง จัด ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาค จัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2563

พิธีคารวะครูของท่านนายกรัฐมนตรี

วันครูปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามาเป็นประธานงานวันครูของส่วนกลาง ในวันครู วันพุธที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมคุรุสภา ในการนี้มีพิธีคารวะครูของท่านนายกรัฐมนตรีสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ เดชพันธุ์ ณ หอประชุมคุรุสภา และมีถ่ายทอดสดช่วงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู เพื่อจัดพร้อมเพรียงกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ   และขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านร่วมรับฟังสารนายกรัฐมนตรี ในวันครูที่ 16 มกราคม 2563 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมวิชาการและนิทรรศการงานวันครู

นอกจากพิธีการงานวันครูในหอประชุมคุรุสภาแล้ว ภายในงานจะมีกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียง และนิทรรศการงานวันครูโดยรอบหอประชุมคุรุสภาที่สอดคล้องกับแก่นสาระของงาน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จำนวน 18 หน่วยงาน

สำหรับปี2563 พิเศษกว่าทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการงานวันครู โดยจะมีการจัดกิจกรรมเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับการถ่ายทอดสด จะมีล่ามภาษามือด้วย เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้เพื่อให้วันครูเป็นวันที่ครูทั้งหลายได้ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทกายใจสั่งสอนศิษย์ รวมทั้งเพื่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วทั้งประเทศ ได้เห็นความสำคัญของครู ร่วมกิจกรรมในวันครูร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s