ชายคาพระพิรุณ : 22 มิถุนายน 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/500670

ชายคาพระพิรุณ : 22 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19 รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังพบว่ามีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว เนื่องจากทาง ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้จำนวน 1.6 แสนราย เพราะไม่พบบัญชีและบัญชีไม่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน 1.4 แสนราย

อย่างไรก็ดี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ ที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 7.59 ล้านราย เป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 (2 ชุด) จำนวน 6,763,995 ราย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 1) จำนวน 828,711 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม จำนวน 7,145,330 ราย เป็นเงินจำนวน 35,726.65 ล้านบาท เดือนมิถุนายน จำนวน 1,999,968 ราย เป็นเงินจำนวน 9,999.84 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (รอแจ้งเพิ่มเติม) จำนวน 0.47 ล้านราย (ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 2) จำนวน 0.16 ล้านราย, กลุ่มที่ 3 จำนวน 0.12 ล้านราย และจากการอุทธรณ์ประมาณ 0.19 ล้านราย) ในส่วนของการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้นมีรายละเอียดดังนี้คือ1. ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกจำนวน 132,905 ราย 2.การโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก ไม่พบบัญชี/บัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย และ 3.อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน จำนวน 148,702ราย ทั้งนี้ สศก. ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่พบผิดพลาดให้กับทั้ง 7 หน่วยงาน เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรในความดูแลให้มาดำเนินการแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว

นอกจากนี้ นายอนันต์ ยังได้แจ้งอีกว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 โดยอนุมัติให้ สศก. เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศก. ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวนประมาณ 120,000 ราย และเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลาง และระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้ง มาตรการอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป…ขุนเกษตรา จึงนำคำชี้แจงของปลัดกระทรวงเกษตรฯ มารายงานความก้าวหน้าให้ทราบ ส่วนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ได้รับเงินเยียวยาแล้ว ก็สามารถตรวจสอบช่องทางการโอนเงินได้ที่ https://agri.baac.or.th/ ได้นะครับ

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s