คุณแหน : 30 กรกฎาคม 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/508346

คุณแหน : 30 กรกฎาคม 2563

คุณแหน : 30 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

●● เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ.นาวาเอก ดร.เจริญเจริญ รัชต์ภาคย์ ครอบครัวเจริญรัชต์ภาคย์ได้จัดทำหนังสือ อนุสรณ์แห่งชีวิต รวบรวมประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของท่านเพื่อให้เป็นความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจหลังจากท่านจากไปตั้งแต่ 30 ต.ค.2553..

●● ช่วงนี้มุ่งมั่นทำบุญ ธาริณี บูรณะพิมพ์ ชวนเพื่อนๆ ไปถวายพระประธานที่วัดป่านาล้อม อุดรธานีพร้อมแวะกราบเกจิอาจารย์หลายวัด..

●● เสียใจกับครอบครัว ดร.สุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ บ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่เสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลว สวดพระอภิธรรมศาลา 5 วัดเสมียนนารี29 ก.ค.-1 ส.ค. 18.00 น. และฌาปนกิจ2 ก.ค. 15.00 น. …

●● ยามนี้ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ได้กำลังใจและสุดปลื้มที่คุณอาที่เคารพรัก พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ได้เลี้ยงยินดีให้กับตำแหน่ง ว่าที่เลขาธิการ กบข.ป้ายแดง ให้พร้อมนำองค์กรให้ก้าวหน้ายั่งยืนเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคน..

●● ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แจ้งว่า ใครสนใจชมโชว์หอยทากจิ๋วลายตาข่าย และหอยทากจิ๋วเมืองออน ซึ่งเป็นหอยทากจิ๋ว 2 ชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยของ อพวช. โดยจัดแสดงไว้ในถ้ำจำลองที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนสถานที่พบจริง ไปชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ต.คลองห้าจ.ปทุมธานี..

●● ผณิศวร ชำนาญเวช,วัลลภ เตียศิริ, วีระพงษ์ แพสุวรรณ, พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ..

●● รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชฯ มช.รับมอบเงินบริจาคจาก ภก.สุริยะตรุณรัตน์ ภก.มัลละยุทธ์ วิตนากร และกรรมการวัดม่วงม้าใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนของคณะที่มีการใช้งานมากกว่า 20 ปีแล้ว..

●● ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 2 (CDA#2) จำนวน 69 คน อาทิม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล, นราพัฒน์ แก้วทอง,ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์, ดร.วัฒนา พุฒิชาติ,ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล, สมัย ลี้สกุล,ชิษณุชา บุดดาบุญ, ดร.จิราพร ศิริคำ,จงกลนี แก้วสด, ปณิธาน มีไชยโย, ดร.เมธี พยอมยงค์, ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์,ดร.สุรจิต ลักษณะสุต, เสกสรรค์ จันทร์ขวาง, สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย, ภานิต ภัทรสาริน,เกรียงไกร วัฒนาสว่าง, ชวิศ ยงเห็นเจริญ,ณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์, ณฐอรอินทร์ดีศรี, ธนบดี สวัสดิ์ศรี, ธำรงเกียรติ อุทัยสาง, ดร.มลวิภา เตชาวัฒนากูล, ศุภชัย สามเสน, อรวรรณ ติลกเรืองชัยเป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารธุรกิจเกษตรภาครัฐและเอกชนหลังวิกฤติ COVID-19..●●

น้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s