บจธ.เร่งช่วยชาวบ้านเดือดร้อนไร้ที่ดินทำกิน #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/508277

บจธ.เร่งช่วยชาวบ้านเดือดร้อนไร้ที่ดินทำกิน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อม นายกุลพัชร ภูมิใจอวดรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ เข้าประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ภารกิจของบจธ. ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิจากรายที่ถูกบังคับคดี ให้กลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและความยากจน ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมบูรณาการกับ บจธ.ช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการของ บจธ. โดยทุกโครงการได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางดำรงชีวิต เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

ด้าน นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวขอบคุณรัฐบาล และบจธ.ที่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ โครงการของ บจธ.เป็นประโยชน์มากต่อประชาชน มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการขอความช่วยเหลือให้บจธ. และให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอสนับสนุน ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน เกษตรกร ได้รับทราบถึงโครงการของ บจธ. โดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะใช้บริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และรับเรื่องส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ช่องทางช่วยเหลือ ผ่านเว็บไซต์ http://www.labai.or.th หรือติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 0-2278-1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s