รมว.เกษตรฯมอบนโยบายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ย้ำใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/508279

รมว.เกษตรฯมอบนโยบายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ย้ำใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ว่า ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีส่วนพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นับว่าเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำหรือมีรายได้ไม่แน่นอน และมีอาชีพหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนระดับฐานรากของประเทศ มีอาชีพเป็นเกษตรกร ชนเผ่าในพื้นที่สูง ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ซึ่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง ยังส่งเสริมการจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต มีการส่งเสริมการออมทรัพย์ ให้บริการเงินกู้ บริหารงานโดยใช้หลักประชาธิปไตย ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เป็นแนวดำเนินงาน ให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือกัน เป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐได้มาก เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยปัจจุบันมีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 1,181 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 589 สหกรณ์ และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเตรียมจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 592 แห่ง และมีสมาชิกรายบุคคล 1,205,660 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 75 จังหวัดของประเทศไทย

“สหกรณ์มีความสำคัญและมีบทบาทต่อประเทศนำพาประเทศไปในทิศทางต่างๆ ซึ่งรูปแบบสหกรณ์มีความเหมาะสมกับประเทศ บนพื้นฐานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและดำเนินการชัดเจนเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ต้องมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคม หัวใจสำคัญคือการบริหารงานที่ดีที่จะนำพาสหกรณ์ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ อีกทั้ง ยังเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อไป สำหรับในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งจะต้องทำงานหนักขึ้นต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมดูแลให้คำแนะนำ เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายคือความสำเร็จของสหกรณ์์ทั้งหมดในประเทศไทย” นายเฉลิมชัย กล่าว

ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) เป็นองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระดับชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ มีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สถาบันกลางและผู้นำทางขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย” มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนให้ความคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิก การจัดและให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยตั้งเป็น “กองทุนสวัสดิการ” ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และมีภารกิจเผยแพร่ จัดตั้งพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ให้เข้มแข็งมั่งคงยั่งยืน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯได้ทราบผลดำเนินงาน ประจำปี 2562 และเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s