กษ.ชวนคนไทยรีบทานผลไม้ใต้ของดีมีน้อย #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/508666

กษ.ชวนคนไทยรีบทานผลไม้ใต้ของดีมีน้อย

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนกำกับติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดผลไม้ พร้อมวางแผนรับมือและจัดการอย่างเป็นระบบพบว่าสถานการณ์โดยรวมปีนี้ ผลไม้ภาคใต้ 4 ชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ปริมาณลดลงทุกชนิด เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยน มีฝนตกช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอก ติดผล ทำให้ผลผลิตลดลง ทุเรียน ปริมาณผลผลิตรวม 522,101 ตัน ผลผลิตทุเรียนในฤดู 489,717 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.87% ช่วง Peak ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2563 ปริมาณ 149,243 ตัน คิดเป็น 28.59 สถานการณ์การเก็บเกี่ยวดำเนินการแล้ว 159,612 ตัน คิดเป็น 32.59% เป็นเกรด A 60.41% มังคุด ปริมาณผลผลิตรวม 125,038 ตัน ผลผลิตมังคุดในฤดู 116,891 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา 28.02% ช่วง Peak เดือนสิงหาคม เงาะ ปริมาณผลผลิตรวม 43,374 ตัน ผลผลิตเงาะในฤดู 43,145 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา 36% ลองกอง ปริมาณผลผลิตรวม 37,314 ตัน ผลผลิตลองกองในฤดู 35,555 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น 47.05% ช่วง Peak เดือนกันยายน ปริมาณ 16,617 ตัน โดยในระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2563 จะมีปริมาณถึง 15.25% สำหรับแผนบริหารจัดการ แบ่งเป็นการจัดการเชิงคุณภาพ และการจัดการเชิงปริมาณ ซึ่งการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต รักษาคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ GI ส่งเสริมการทำไม้ผลอัตลักษณ์ รวมถึงพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ให้เป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ / สหกรณ์ ระยะที่ 2 เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะการป้องปรามผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด เชื่อมโยงการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลิต เช่น ส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาเหมาะสม การเชื่อมโยงการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ช่วยเหลือการขนส่ง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มตั้งจุดรวบรวม เพื่อจัดชั้นคุณภาพตรวจสอบย้อนกลับได้ ระยะที่ 3 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตกเกรด เน้นแปรรูปเพิ่มมูลค่าแช่แข็ง ทอด กวน รวมถึงให้คำแนะนำจัดการสวนหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูกาลต่อไป

ด้านการบริหารจัดการเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ และจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิต และแผนบริหารจัดการผลผลิต ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต กระจายผลผลิตออกสู่ตลาด โดยบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาลเป็นสำคัญ เน้นป้องปรามผลไม้ไม่มีคุณภาพ ขอเชิญชวนคนไทยซื้อผลไม้ไทย ในแคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” หรือสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพผ่านเกษตรกรที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สอบถามพูดคุยกับเกษตรกรได้โดยตรง ผ่าน เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

นอกจากนี้ ช่วงฤดูกาลผลไม้ภาคใต้ ขอชวนคนไทย เที่ยวสวนผลไม้ไทย เช่น สวนสละลุงถัน จ.พัทลุง, สวนทวีทรัพย์ จ.ชุมพร, บ้านในวงโฮมสเตย์ จ.ระนอง,ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุด จ.นครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา จ.สงขลา, วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์ จ.สุราษฎร์ธานี หรือ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ฟรี โดยผู้ใช้เข้าไปหาข้อมูลแต่ละภาคว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใดบ้าง เมื่อเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกใจได้แล้ว ก็กดเข้าไปดูรายละเอียด โดยจะมีข้อมูลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว ให้ข้อมูลความเป็นมา กิจกรรมที่ทำได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีบ้านพัก ห้องน้ำ ลานกางเต็นท์ ที่จอดรถ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s