เกษตรแนวหน้า : ‘เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/508667

เกษตรแนวหน้า : ‘เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย’

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม ในการรับมือโควิด-19 ด้วยการตั้งคณะกรรมการ “กรกอ.” เพื่อเดินหน้าโมเดล “เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” ผลักดันฟู้ดอินโนโพลิสกระจายทุกภูมิภาค หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรนั้น โดยมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งได้ตกลงใน “5 กรอบความร่วมมือ 4 เป้าหมาย 1 แผน” ได้แก่ กรอบความร่วมมือด้าน “การผลิต การแปรรูป การตลาด เทคโนโลยีและโลจิสติกส์” เพื่อบรรลุเป้าหมาย 4 เพิ่ม คือ “เพิ่มรายได้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มจีดีพีประเทศ และแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง บน 5 คลัสเตอร์ทางการเกษตร ได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชพลังงาน คลัสเตอร์พืชสมุนไพร และคลัสเตอร์พืชมูลค่าสูง สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยุคโควิดเพื่อเร่งต่อยอดภาคเกษตรด้วยโมเดล “เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย”

ล่าสุด นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ได้แจ้งถึงความก้าวหน้าของโมเดล “เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” ว่าวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้จะมีการประชุมครั้งที่ 2 ของ กรกอ. ซึ่งจะมีการพิจารณาแนวทางสร้างโอกาสในวิกฤติโควิดภายใต้แนวคิดส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยเป็นฟู้ดแฟคตอรี่ของโลก (โรงงานอาหารโลก) โดยปรับเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปิดตัวเองลงจากพิษโควิด-19 ให้กลายเป็นโรงงานผลิตอาหาร ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมกับศูนย์ AIC สมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ซึ่งพบว่ามีโรงงานเอสเอ็มอีจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนและปิดกิจการจากพิษโควิด-19 รวมทั้งมีคนตกงานจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาและพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึ่งนายอลงกรณ์ บอกว่าในการประชุมสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมด้วย ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาผู้ส่งออก สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC)…ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรผมจะมาแจ้งข่าวกันอีกทีครับ

สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s