ชายคาพระพิรุณ : 3 สิงหาคม 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509167

ชายคาพระพิรุณ : 3 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ตามที่กรมประมง ได้เปิดรับสมัครชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วม“โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่ามีพี่น้องชาวประมงให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาทจากการเปิดรับสมัครให้ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2563 มีผู้ประกอบการประมงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 1,678 ราย จาก 21 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ จำนวน 2,841,267,080 บาทแบ่งออกเป็น ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน จำนวน 803 ราย เรือประมงพื้นบ้าน 835 ลำ วงเงินสินเชื่อที่ต้องการประมาณ 162 ล้านบาทผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จำนวน 893 ราย เรือประมงพาณิชย์ 1,196 ลำวงเงินสินเชื่อที่ต้องการประมาณ 2,679 ล้านบาท

ซึ่งนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง บอกว่า โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการเงินกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพี่น้องชาวประมงให้สามารถกู้เงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงจะต้องจ่ายสมทบอีกร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ ซึ่งจากการเปิดรับสมัครให้ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ประกอบการประมงที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการ และยื่นความประสงค์ได้ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563-25 พฤษภาคม 2564 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพื้นที่ที่เรือประมงลำที่ยื่นกู้ทำการประมงอยู่พร้อมแนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ จากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือสมาคมประมงในพื้นที่ หรือสมาคมประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดที่ยื่นคำขอ โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 2 มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป… พี่น้องชาวประมงที่ยังไม่ดำเนินการรีบดำเนินนะครับ เดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ไม่รู้ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s