พร้อมจัดแล้ว งาน‘โครงการหลวง 51’ตามพระราชปณิธาน ร.10 ภายใต้แนวคิด‘ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509141

พร้อมจัดแล้ว งาน‘โครงการหลวง 51’ตามพระราชปณิธาน ร.10  ภายใต้แนวคิด‘ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น’

พร้อมจัดแล้ว งาน‘โครงการหลวง 51’ตามพระราชปณิธาน ร.10 ภายใต้แนวคิด‘ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น’

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

โครงการหลวง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศจัดงาน “โครงการหลวง 51” โดยปีนี้เป็นการจัดงานตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด“ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” พบกิจกรรมประกอบสาธิตวิธีการทำอาหารจากวัตถุดิบที่ทางโครงการหลวงแนะนำ การจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และ ดอยคำ พร้อมด้วยสินค้าไฮไลท์ประจำปี ได้แก่ เห็ดปุยฝ้าย เห็ดพ็อตโตเบลโล่ กาแฟแคปซูลและกาแฟดริป น้ำผึ้งสวนกาแฟ น้ำมันงาดำสกัดเย็น พลับ ต้นไม้ฟอกอากาศ เจลล้างมือ เป็นผลผลิตที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและการดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19โดยมี แอนโทเนีย โพซิ้ว MissSupranational 2019, เปมิกาปาสิเนตตี้ Miss Grand Thailand 2017, จิรวุฒิ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล และชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์ ร่วมงานด้วย

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า โครงการหลวงดำเนินงานช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก มาเป็นเวลา 50 ปี จากการที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นจากพื้นที่ดำเนินการแห่งแรก ในปีพ.ศ.2512 คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มาถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พื้นที่ดำเนินงานแห่งที่ 39 ในปีปัจจุบัน มีเป้าหมายและแนวทางการทำงานที่สำคัญคือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยมีจุดประสงค์คือ มนุษยธรรม ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญก้าวหน้าได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝิ่น และให้เขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความอยู่ดีกินดีพอสมควรและสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดิน

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา ตามพระราชประสงค์พระบรมราชชนกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสนับสนุนการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงถ่ายทอดไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้พื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวงปัจจุบัน ประกอบด้วยสถานีวิจัย 4 แห่ง (อ่างขาง อินทนนท์ปางดะ แม่หลอด) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 35 แห่ง กระจายตัวในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน และตาก ประชากรประกอบด้วย ชาวไทยและชาวไทยภูเขา จำนวน 11 เผ่า 263 หมู่บ้าน รวมกว่า 190,000 คน

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า ความสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง ตลอด 51 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สามารถปรับเปลี่ยนชุมชนชาวเขาจากชุมชนพืชเสพติดและยากไร้เป็นชุมชนที่ลดเลิกการปลูกฝิ่น พื้นที่ฝิ่น 112,000 หมดไป เปลี่ยนเป็นพืชเกษตรเขตหนาว กว่า 500 ชนิด เกิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย จากการค้นคว้าวิจัยอย่างไม่หยุดยั้งจนเป็นผู้นำแห่งการวิจัย ในพื้นที่ของโครงการหลวงเป็นระบบการเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติยังได้รับการฟื้นฟูสู่ความอุดมสมบูรณ์ การดำเนินงานของโครงการหลวงได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน และเกิดความร่วมมือกับนานาประเทศ

ด้วยการพัฒนาของโครงการหลวงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(UN-SDGs) 17 ประการ โครงการหลวงโมเดล จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Best Practice ที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อพื้นที่สูงในระดับชาติและนานาชาติ นำไปสู่เป้าหมายสังคมมีสุข ชุมชนพึ่งพาตนเอง แนวทางของโครงการหลวงโมเดลในปัจจุบัน ประกอบด้วย 6 แนวทางคือ การกำหนดขอบเขตพื้นที่อย่างเหมาะสม, การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม, การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ, การเสริมสร้างชุมชนพึ่งพาตนเอง, การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการผลิตพืชคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อช่วยชาวเขาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และช่วยดูแลรักษาป่า ช่วยให้คนไทยทั้งประเทศมีพืชใหม่ๆ พืชเมืองหนาวรับประทานในราคาที่เหมาะสม ช่วยผลิตพืชส่งขายต่างประเทศและลดการนำเข้าสินค้าเกษตร สมดังพระราชประสงค์และพระราชปณิธาน ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า งานโครงการหลวง 51 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563ที่สำคัญยังเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 51 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง คณะทำงานฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูป กล่าวว่า โครงการหลวงได้รวบรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จำหน่ายรวมกว่า 869 รายการ สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นเน้นสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และสินค้าเพื่อรักษาสุขอนามัย เพื่อการดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 ได้แก่ไอศกรีมเนื้ออะโวคาโด ที่ผลิตจากเนื้ออะโวคาโดคุณภาพดีที่สุดจากโครงการหลวงไอศกรีมเมซาน่า (นมกระบือ) ซึ่งมีโปรตีนสูง รวมถึงไอศกรีมวานิลลาที่ผลิตจากวานิลลาแท้ๆ ซึ่งเป็นไอศกรีมโฮมเมดสำหรับสายรักสุขภาพอย่างแท้จริง, พลับ มีวิตามินซี วิตามินเอ โพแทสเซียมช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจ ใยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่าย มีแมกนีเซียม ช่วยเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ช่วยลดปวดประจำเดือนและบรรเทาอาการปวดท้องที่เกิดจากความเย็นและมีสารต้านอนุมูลอิสระ

เห็ดปุยฝ้าย มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาว มีปุยสีขาวรอบดอก มีกลิ่นหอมมีสรรพคุณทางยาสูง ได้แก่ เบต้ากลูแคน กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว,โพลีแซคคาไนด์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งสารไตรเทอร์ปีน ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, สารแลนติแนนและเปปไทน์ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย, เห็ดพ็อตโตเบลโล่ หมวกดอกคล้ายกระดุมสีน้ำตาลขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม มีรสชาติดีเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด ปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล, อุดมด้วยซิลิเนียม ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา, ธาตุทองแดง เสริมสร้างการทำงานของธาตุเหล็ก, วิตามิน B รวมและไนอาซิน ควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหาร และโพแทสเซียม ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย ทำให้ระบบประสาทและหัวใจเต้นเป็นปกติ

กาแฟแคปซูลและกาแฟดริป(Single origin) เป็นกาแฟอาราบิก้าที่มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวเฉพาะถิ่นปลูกโดยชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟคุณภาพรสชาติดี ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร ฝนตกสม่ำเสมอ อุณหภูมิเย็นตลอดปี สภาพดินภูเขามีการสะสมธาตุอาหารในดินเป็นเวลายาวนาน มีระบบการปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ป่าและไม้พื้นถิ่นภายใต้มาตรฐานGAP โดยเกษตรกรจะเลือกเก็บเมล็ดกาแฟที่สุกผลสีแดง แปรรูปด้วยวิธีเปียก (Wet Process) จากนั้นเข้าสู่กระบวนการคัดคุณภาพ ผ่านการคั่วด้วยเครื่องคั่วที่ทันสมัย 2 ระดับคือ กาแฟแม่ลาน้อยคั่วกลาง มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า รสชาติหอมหวานคล้ายแอปเปิ้ล กาแฟแม่ลาน้อยคั่วเข้ม กลิ่นหอมคล้ายช็อกโกแลต คาราเมล วานิลลาอ่อนๆ รสชาติขมนิดๆ ปนเปรี้ยว ให้ความรู้สึกสดชื่น ดื่มแล้วรู้สึกหวานในลำคอ

น้ำผึ้งสวนกาแฟ คือน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงที่เลี้ยงในสวนกาแฟอาราบิก้าในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจ.เชียงใหม่ มีสีเข้ม กลิ่นหอมดอกกาแฟ รสชาติหวานติดขมนิดๆ หาทานได้ปีละครั้ง น้ำมันงาดำสกัดเย็น ใช้ได้ทั้งประกอบอาหาร บำรุงผิวพรรณและเส้นผม กลั้วปาก อุดมด้วยวิตามินอี ช่วยบำรุงผิวพรรณให้นุ่มชุ่มชื่น ช่วยเสริมสร้างกระดูกมีสารเซซามอล และเซซามินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล, ต้นไม้ฟอกอากาศ ได้แก่ ต้นเปปเปอร์โรเมียลายแตงโม, แคคตัส และไอวี่ จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางไอวี่ช่วยลดเชื้อราในอากาศได้สามารถลดอาการภูมิแพ้ และอาการระคายเคืองของปอด เจลทำความสะอาดมือกลิ่นซิตรัสและกลิ่นพีชผสมแอลกอฮอล์ 70% ช่วยลดการสะสมของเชื้อก่อโรคบนฝ่ามือ ไม่เหนียวเหนอะหนะผลิตจากสมุนไพรโครงการหลวง ด้วยส่วนผสมของวิตามินบีและอี บำรุงผิวมือให้เนียนนุ่ม

ทางด้าน นายพิพัฒพงศ์อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า ในงานโครงการหลวง 51“ดอยคำ” ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “น้ำมังคุดผสมน้ำผลไม้รวม 98%” ซึ่งมีแอนโธไซยานิน ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความดันโลหิต และมีสวนผสมของสุดยอดผลไม้ 3 ภาคของไทย ได้แก่ มังคุดภาคใต้ ลิ้นจี่ภาคเหนือและมัลเบอร์รี่ภาคอีสาน จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุลรองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานว่า งานโครงการหลวง 51 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” การนำดอกรวงผึ้งไม้มงคลที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ไทยทั้งผองมาตกแต่ง เปรียบดั่งแสงทองจากฟากฟ้า สีเหลืองอร่าม เปรียบเสมือนน้ำพระหฤทัยที่สาดแสงส่งลงให้ปวงประชารู้สึกร่มเย็นเป็นสุขสบายตา นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ร่วมกับ 16 ร้านอาหารชื่อดังภายในศูนย์ฯ ร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษด้วยการนำเอาสุดยอดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง มาปรุงเป็นเมนูพิเศษเพื่อจำหน่ายในงานโครงการหลวง 51 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s