พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509147

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  แก่ นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิมหานนท์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 63 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในพิธีท่ามกลางคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การได้รับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อ “จุฬาภรณ์”ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมีหมวกถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้รับการพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคน จึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พิธีมอบหมวก ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาลและเป็นการสืบทอดปณิธานของวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม เป็นการแสดงความพร้อมให้ความเชื่อมั่นในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการประดับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อ จภ เมื่อใดที่สวมหมวกพยาบาลและประดับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อจภ นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเมตตา ความกรุณา ความเสียสละความอดทน และความอดกลั้นพร้อมกับความภูมิใจที่ได้สืบทอดพระปณิธาน สมเป็นพยาบาลใต้ร่มพระบารมี ทั้งนี้นักศึกษาจะเริ่มต้นเข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 3ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลศิริราช

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s