‘เฉลิมชัย’ย้ำผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯต้องมีธรรมาภิบาล #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509169

‘เฉลิมชัย’ย้ำผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯต้องมีธรรมาภิบาล

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์สมาชิกสนับสนุนการใช้บริการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 1ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นสถาบันการเงินของประชาชน ที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยประชาชน เพราะประชาชนทั้งหลายเป็นเจ้าของ แม้จะเป็นโดยอ้อมในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ แต่ก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกเหล่านั้นเป็นอย่างมาก จึงจะต้องทำให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม ในหลายปีที่ผ่านมานี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวม ผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารงานจึงจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถนำพาสหกรณ์ไปสู่จุดมุ่งหมายได้

สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเข้าไปดูแลให้คำแนะนำ เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายคือความสำเร็จของสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งมุ่งหวังให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย จะต้องมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 โดยการรวมกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ก่อตั้ง 81 สหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการอื่นๆ และเป็นตัวแทนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามแผนกลยุทธ์ให้ “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยสู่ความเป็นสากล ด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์” โดยตลอดระยะเวลา40 กว่าปี ที่ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มีการพัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนสมาชิกและผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จนเป็นที่ไว้วางใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ของประเทศสมัครเป็นสมาชิก โดยเมื่อสิ้นปีบัญชี 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 1,099 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม153,781 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 20,492 ล้านบาทคิดเป็น 15% สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,966 ล้านบาทจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.3% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.0%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s