ซีพี ออลล์ ปั้น ‘ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน’ School Development Project 4.0 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509581

ซีพี ออลล์ ปั้น 'ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน'  School Development Project 4.0

ซีพี ออลล์ ปั้น ‘ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน’ School Development Project 4.0

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  เดินหน้าสานต่อโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” (Learning community center) เสริมบทบาทการเป็นสถานศึกษาพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้คนในชุมชน สังคม ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการที่จะสร้างความเป็น “School Development Project 4.0” ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของบมจ.ซีพี ออลล์ 

นายธานินทร์  บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ผู้นำรุ่นใหม่ของซีพี ออลล์ (School partner) จะได้รับทราบเป้าหมายกลยุทธ์ โครงการแนวคิดการจัดการศึกษาใหม่ๆ   แนวคิดเชิงธุรกิจ   การพัฒนาโครงการไปสู่หลักสูตรสถานศึกษา  อันเป็นหลักประกันความยั่งยืน 2 มิติ ในการดำเนินโครงการในอนาคตได้แก่ 1. หลักประกันรายได้เพื่อมาบริหารโครงการโดยลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง 2. การสร้างองค์ความรู้ รักษาและถ่ายทอดในวงกว้างในรูปของหลักสูตรท้องถิ่น โดยแต่ละโครงการของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากคณะทำงานเพื่อไปดำเนินการและนำผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นไปต่อยอดพัฒนา และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป 

โดยการสัมมนาแบ่งเป็น 2 รอบได้แก่การจัดสัมมนาให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก 189 โรงเรียน 259 โครงการ กลั่นกรองจนเหลือ 32 โรงเรียน 32 โครงการที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ และรอบที่ 2 เป็นการจัดสัมมนาเพื่อเสริมเทคนิค วิธีการเขียนแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ จำนวน 51 โรงเรียน  

ด้านนางสาวพัชรินทร์ วงสาร  คุณครูโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือว่าได้พัฒนาตัวเองเปิดกรอบมุมมองใหม่ๆ ที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักที่จะพัฒนาเด็กคืออยากให้พวกเขาเป็นเด็กที่เก่ง เรียนดี และมีความสุข เพราะการที่เด็กๆ มีความสุขเขาจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องขอบคุณทางซีพี ออลล์ เป็นอย่างมาก ที่ช่วยเติมเต็มให้กับโรงเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน  โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหาร การให้คำแนะนำในเชิงธุรกิจ ในเชิงการบริหารสถานศึกษา และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ขณะที่นางสาวรัชนี ศรีปรางค์ (School partner)  หรือผู้นำรุ่นใหม่ของซีพี ออลล์  กล่าวว่า การที่ได้รับการคัดเลือกเป็น School partner  หรือ SP นั้นถือเป็นโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆ โดยก่อนการลงปฏิบัติงานจะมีการอบรมให้ความรู้ทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพ การสื่อสาร การเข้าถึงคน และเมื่อลงปฏิบัติงานจริงในแต่ละพื้นที่ ก็นำเอาความรู้นี้ไปใช้โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาแบบใหม่ บริบทของสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งสามารถนำทุกส่วนมาประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด สร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ แต่ละโรงเรียน แต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี  ขอบคุณซีพี ออลล์ ที่ให้โอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

การส่งเสริมการศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักในการสนับสนุนและผลักดันของซีพี ออลล์ สร้างเด็กและเยาวชนคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งเป็นไปตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน  ถึงแม้ว่าทุกโรงเรียนต่างเผชิญกับวิกฤติ การแพร่ระบาดของCOVID-19 แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย “การสร้างการศึกษาแห่งอนาคต” และเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การต่อยอดสำหรับการศึกษาไทย ที่ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 และยุคแห่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เป็นแบบอย่างที่จะนำไปสู่ การพัฒนาการศึกษาไทยสู่อนาคต อย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s