ก.เกษตรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ‘ร.10’ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ-ปลูกหญ้าแฝก #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509616

ก.เกษตรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ‘ร.10’ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ-ปลูกหญ้าแฝก

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยทำกินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ หุบกะพง และแก้ไขปัญหาการเกิดไฟไหม้ในแปลงปลูกป่านศรนารายณ์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่หุบกะพง เนื่องจากชาวบ้านจะใช้เส้นใยจากต้นป่านศรนารายณ์มาเป็นวัตถุดิบจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่หุบกะพงแล้ว ยังเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้อยู่กับประชาชนชาวไทยสืบไป

จากนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และการทำฝายชะลอน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จากนั้นเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่านศรนารายณ์ ในแปลงสาธิต ทดลอง ปลูกป่านศรนารายณ์ (แปลง 500 ไร่) แปลงเลขที่ 146 ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ประมาณ 80 ไร่ซึ่งอยู่ภายในบริเวณศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ทำเป็นแปลงสาธิต ทดลองปลูก ป่านศรนารายณ์ในโครงการศิลปาชีพ (พิเศษ) จักสานป่านศรนารายณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ ธุรกิจหลักของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการในพระราชประสงค์แห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดสรรที่ดินในตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เนื้อที่ 12,079-1- 82 ไร่ ให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ได้เข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพการเกษตร แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพภูมิประเทศเป็นดินทราย อากาศแห้งแล้ง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร พระองค์จึงได้จัดการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและทดลองทำการเกษตรแผนใหม่จนประสบผลสำเร็จ พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชและทำการเกษตรได้จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเหล่านี้ ได้รวมตัวกันแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก ปัจจุบัน หมู่บ้านหุบกะพงมีประชากรอาศัยในพื้นที่ประมาณ 3,029 คน และที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชและสัตว์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรด้านต่างๆ แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s