คุณแหน : 6 สิงหาคม 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/509858

คุณแหน : 6 สิงหาคม 2563

คุณแหน : 6 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ll เปรมิกา สุจริตกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ยิ้มไม่หุบ หลังจากได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้สมาคมฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่25 ก.ค. …

ll เห็นความสำคัญด้านการศึกษาและการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เศรษฐีใจบุญบุญชู ตรีทอง อดีต รมว.ทบวงฯและอดีต รมช.คลัง จะมอบทุนการศึกษาเทอมแรกจำนวน 1.2 ล้านเศษ แก่ นศ.เรียนดี ปี 1-4 ภาควิชา Computer Science ม.ธรรมศาสตร์ลำปาง ในวันที่ 7 ส.ค. เพราะเห็นความจำเป็นมากของสาขาวิชานี้ในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้ให้ทุนและสถาบัน..แต่ถ้าจะได้ทุนถึง ปริญญาเอก มีข้อผูกมัดว่าต้องกลับมาทำงานที่ มธ.ลำปาง…

ll รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง พร้อมกรรมการรวม 13 คน…

llน่าชื่นชม ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผอ.สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)และ ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(สมาร์ท ซิตี้) เพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองเพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างอัจฉริยะให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย…

ll ทวี ปิยะวัฒนา นำเพื่อนๆวตท. 14 อาทิ ประภา ปูรณโชติ, ธีระนันท์ศรีหงส์, วาสนา หงส์เจริญ, วิเชียรเอม ประเสริฐสุข, วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ, ศรีสอาดชั้นสามารถ, ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประยงค์ วงศาโรจน์ มารดา ปริศนา ประหารข้าศึก ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร…

ll เพื่อนๆ ปธพ.1 กระหน่ำไลน์ยินดีกับพญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ที่ได้แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.นี้ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย….

ll ทางเลือกเพื่อธุรกิจยุคใหม่รับนิว นอร์มอลด้วยแพลตฟอร์มพร้อมใช้งาน ณัฐพลวิมลเฉลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.สยามราชธานี แนะนำโซลูชั่น DIGIDOCSเพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการทำงานของทุกธุรกิจในยุคดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยโซลูชั่นที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดที่ www.siamrajathanee.com….

ll ชื่นชม ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินเยียวยารอบสุดท้าย สมเกียรติ กิมาวหา รอง ผจก. ธ.ก.ส.แจ้งว่า เดือน ก.ค. เป็นเดือนที่ 3 เดือนสุดท้ายในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทจำนวน 7.4 ล้านคน คาดว่าจะจ่ายเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค. นี้ โดยโอนเงินสำเร็จแล้ว 7.3 ล้านราย เหลืออีก 1 แสนราย เป็นบัญชีของธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการโอน…

ll สวดจรูญศรี สุวรรณศิริ 5-8 ส.ค. เวลา 19.00 น.ศาลา 5  ณ วัดมกุฏฯ…

ll ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทุกท่าน มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 8 ส.ค. เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย…ll

น้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s