อ.ส.ค.ทุ่ม86ล.สร้างสำนักงานกรุงเทพฯ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509885

อ.ส.ค.ทุ่ม86ล.สร้างสำนักงานกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

“มนัญญา”วางศิลาฤกษ์สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ ทุ่ม 86 ล้าน เนรมิตที่ทำการนมไทย-เดนมาร์คแล้วเสร็จก.ค.64 พร้อมผลักดันนมไทย-เดนมาร์ค ขึ้นแทนผู้นำอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศ และสืบสาน ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สืบไป

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้กำกับดูแลอ.ส.ค.กล่าวว่าปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการด้านโคนม ตลอดจนช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรรวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและและผลิตภัณฑ์นมในประเทศและดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมและธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม

ที่สำคัญคือเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสืบสาน ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” รัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานอาชีพโคนมให้คนไทย เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนชั่วลูก ชั่วหลานสืบไป

ปัจจุบันอ.ส.ค.พัฒนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในและกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์ค เป็นเจ้าแรกที่ผลิตนมจากน้ำนมโคสด 100% ไม่ผสมนมผงแต่อย่างใด จนที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันครองสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จะเห็นว่าอ.ส.ค.พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันอ.ส.ค.กรุงเทพยังไม่มีที่ทำการของตัวเองต้องเช่าพื้นที่อาคารขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) เป็นอาคารสำนักงานอ.ส.ค. กรุงเทพฯ มีสภาพคับแคบ ทั้งในส่วนพื้นที่ใช้สอยในสำนักงานและพื้นที่จอดรถของบุคคลากรภายในองค์กรและผู้มาติดต่อประสานงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจำทุกปี จากปัญหาดังกล่าว อ.ส.ค. จึงจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างเฟสแรก50 ล้านบาท เฟสสอง 36 ล้านบาท รวม 86 ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2564

“ปัจจุบันอ.ส.ค. เร่งพัฒนานมไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน โดยมียอดขายในปี 2562 อยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนปี 2563 ปรับกลยุทธ์การแข่งเดือดในสมรภูมิอุตสาหกรรมนม วางเป้ายอดขาย ปี 2563 อยู่ที่ 11,130 ล้านบาทและในอนาคตตนให้นโยบายให้อ.ส.ค.เร่งพัฒนา วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งเจาะตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายเติบโตของอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศในอนาคต”นางสาวมนัญญา กล่าว

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผอ.อ.ส.ค.กล่าวว่า สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯแห่งใหม่นี้ แบ่งพื้นที่เป็น3 ส่วนหลัก คือ 1.พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น 2.พื้นที่ส่วนลานจอดรถและสวนหย่อม 3.พื้นที่ส่วนโรงอาหาร และ ร้าน Thai – DenmarkMilk Land สร้างบนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ปท. 558 ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s