สยามคูโบต้าชู‘มหาสารคาม’โมเดล นำร่องโครงการ‘เกษตรปลอดการเผา’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/510061

สยามคูโบต้าชู‘มหาสารคาม’โมเดล นำร่องโครงการ‘เกษตรปลอดการเผา’

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายวีรพงศ์ วิรบุตร์ ผู้จัดการภาคอีสานอาวุโส – แทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดเปิดเผยว่า ไทยต้องเผชิญสถานการณ์
“ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน สยามคูโบต้าในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ในปี. 2562 สยามคูโบต้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเกิดแนวคิดตั้ง “โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)” โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดการเผา เพื่อลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งจากภาคเกษตรกรรม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้หลังเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย และใบข้าวโพด โดยนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และองค์ความรู้ด้านเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรมาประยุกต์ใช้จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้พื้นที่ภาคการเกษตรของไทยกว่า 140 ล้านไร่ ให้ปลอดการเผา 100% ภายในปี 2565 สยามคูโบต้าจึงมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปลอดการเผาผ่านกิจกรรมรณรงค์และสัมมนาโครงการฯ ในจ.สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และมหาสารคาม พร้อมลงพื้นที่ส่งเสริมตั้งจังหวัดปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรเป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ชัยนาท อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร โดยมีจ.มหาสารคาม และชัยนาท เป็นจังหวัดต้นแบบพร้อมนำร่องแนวคิดทำเกษตรปลอดการเผาแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

ในปีนี้ สยามคูโบต้าจึงเดินหน้าสานต่อโครงการฯดังกล่าว โดยลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จ.มหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จ.มหาสารคาม และผู้แทนจำหน่ายคูโบต้า มหาสารคาม เพื่อผลักดันให้เป็นจังหวัดต้นแบบนำร่องแห่งแรกในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ให้เป็นรูปธรรมยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นสักขีพยานในพิธี

“สยามคูโบต้าร่วมส่งเสริมองค์ความรู้และวิธีทำการเกษตรปลอดการเผา พร้อมหาช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้เกษตรกรในจ.มหาสารคาม จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางแผนสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยการมอบส่วนลดเครื่องอัดฟางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรเป้าหมาย”นายวีรพงศ์ กล่าว

ด้านนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมมือกับสยามคูโบต้า ผลักดันนโยบายงดเผาในพื้นที่การเกษตรของภาครัฐผ่านโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อแก้ปัญหาปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในจ.มหาสารคาม พร้อมแก้ปัญหาการเผาทำลายหน้าดิน มุ่งสู่เป้าหมายลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจ.มหาสารคามให้เป็น 0% ภายในปี 2565 พร้อมทั้งยังมุ่งสร้างรายได้เกษตรกรในจังหวัด ด้วยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน สยามคูโบต้ามุ่งมั่นผลักดันให้แนวคิดทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือโครงการฯไปทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้และลงมือปฏิบัติจริงกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s