รายงานพิเศษ : สหกรณ์เกษตรบ้านแพ้วยึดหลักเข้าใจ-เข้าถึง ส่งเสริมสมาชิกสู่ความเข้มแข็ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/524362

รายงานพิเศษ :  สหกรณ์เกษตรบ้านแพ้วยึดหลักเข้าใจ-เข้าถึง  ส่งเสริมสมาชิกสู่ความเข้มแข็ง

รายงานพิเศษ : สหกรณ์เกษตรบ้านแพ้วยึดหลักเข้าใจ-เข้าถึง ส่งเสริมสมาชิกสู่ความเข้มแข็ง

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่เชื่อมั่นของสมาชิก อันเกิดมาจากความเข้าใจ เข้าถึง ที่มีให้แก่สมาชิก ทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกที่ประกอบอาชีพการเกษตรอันหลากหลาย

คุณประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2517
และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 46 ปี โดยสหกรณ์ฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ความเข้มแข็งของสมาชิก สามารถให้บริการด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด และด้านการรวบรวมผลผลิต สร้างสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด มีสมาชิกอยู่ 3,335 ราย มีทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกอยู่ 90 ล้านบาท มีทุนดำเนินการ 500 กว่าล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจเงินรับฝาก 3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งมีทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภค 4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต เช่น ปลาสลิดและมะพร้าวน้ำหอม และธุรกิจที่ 5 ผลิตน้ำดื่มตราสหกรณ์

ประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์

ในอดีตพื้นที่การเกษตรบริเวณนี้จะทำนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ต่อมาปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลานิล ปลาหมอเทศ ปลาสลิด ซึ่งปัจจุบันถือว่าอำเภอบ้านแพ้วเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแหล่งใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ 10,000 กว่าไร่ ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์สามารถรวบรวมปลาสลิดได้ประมาณ 60 ตัน โดยได้มีการจัดตั้งและส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปเป็นปลาสลิดแดดเดียวส่งขายไปยังเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

นอกจากเรื่องการตลาดปลาสลิดที่สหกรณ์ดูแลแล้ว สหกรณ์ได้เข้าไปดูแลสมาชิกพร้อมกับให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาสลิดมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงปลาสลิดเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ของสมาชิก แต่ละรายมีพื้นที่เลี้ยงไม่ต่ำกว่า 20 ไร่ พบว่าปัญหาการเลี้ยงปลาสลิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้การเลี้ยงได้ผลผลิตน้อยและสุขภาพปลามีปัญหา สหกรณ์จึงส่งนักวิชาการเข้าไปแนะนำให้เกษตรกรหันมาขุดบ่อพักน้ำเพื่อนำมาใช้กับการเลี้ยงปลา ไม่ให้ใช้น้ำจากลำคลองเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

คุณประเสริฐศรี กล่าวอีกว่า นอกจากปลาสลิดแล้ว มะพร้าวน้ำหอมยังถือเป็นอีกหนึ่งผลผลิตหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอบ้านแพ้ว ทำให้มะพร้าวน้ำหอมที่นี่ขึ้นชื่อและส่งออกเป็นที่เดียวของประเทศ ซึ่งสหกรณ์จะรวบรวมจากสมาชิกเพื่อส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้า เป็นการช่วยกระจายผลผลิตให้กับสมาชิกซึ่งจะได้รับราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมราคาจะเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยใน 1 ปี มะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมาณ 8 เดือน ส่วนอีก 4 เดือน ผลผลิตจะน้อยลงแต่ราคาสูงขึ้นเพราะอยู่ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการผลผลิตสูง แต่ด้วยผลผลิตมะพร้าวของสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จะส่งออกทั้งหมด ทำให้เกษตรกรไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด อีกทั้งปริมาณผลผลิตมะพร้าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของต่างประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้น นอกจากการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดและปลูกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์แล้ว ในส่วนของการปลูกพืชชนิดอื่นๆ อาทิ การปลูกองุ่น ฝรั่ง มะนาว และลำไย สหกรณ์ก็ได้เข้าไปดูแลและสนับสนุนเช่นกัน เช่น การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงทำกิจกรรมการแปรรูปในพืชบางชนิด แต่ด้วยปริมาณการปลูกที่ไม่มากนักของกลุ่มพืชเหล่านี้ เนื่องจากเน้นทำเกษตรในรูปแบบพอเพียง จึงทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิตและตลาด เน้นผลิตปริมาณน้อยแต่มีความหลากหลายทำให้มีคุณภาพสูงขายได้ราคาดี และสิ่งสำคัญที่ทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็คือ การมีระเบียบวินัยทางการเงิน มีระเบียบวินัยในการประกอบอาชีพ ทำบัญชีต้นทุน รู้จักการออม อันเป็นสิ่งที่สหกรณ์ได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่อยมา และหากสมาชิกท่านใดมีปัญหาเรื่องหนี้สินสหกรณ์ก็จะเข้าไปพูดคุยดูแลเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเฉพาะรายไป

ในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นให้กับสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์จะต้องจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิกค่อนข้างหลากหลาย เพราะสมาชิกมีความต้องการปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน โดยมีมูลค่าในส่วนของปุ๋ยและยาประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี แต่จะมีมูลค่าในส่วนของอาหารปลาสลิดที่สูงถึง 160 ล้านบาทต่อปี ส่วนธุรกิจเงินฝากมีมูลค่าประมาณ 300 กว่าล้านบาทต่อปี

“สำหรับปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ประสบความสำเร็จ ส่วนสำคัญคงเป็นสภาพพื้นที่ทำการเกษตรที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยทำให้สมาชิกสามารถทำการเกษตรได้ดี พึ่งพาตนเองได้ และอีกส่วนเกิดมาจากความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกที่สหกรณ์ใส่ใจในทุกอาชีพและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เกษตรกรให้ความเชื่อมั่นสหกรณ์เสมอมา” ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s