ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/445830

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

12 ตุลาคม 2563 – 13:20 น.

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ผู้แทนพระองค์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ เงินปัจจัยสมทบถวาย 660,000 บาท ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 63 ที่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง แห่งแรกจังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในเทศกาลกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยมีพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาญาติธรรม พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบุญงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ในโอกาสนี้ พระศรีปริยัติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์เห็นสมควรสาธุกาล ให้พระเถระองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานแก่ พระศรีปริยัติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป โดยมียอดปัจจัยสมทบและบริวารกฐิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท ถวายเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

วัดคลองโพธิ์ ในที่ตั้งปัจจุบันนี้ เป็นวัดที่ย้ายขึ้นมาสร้างใหม่ เพราะตัววัดเดิมนั้นสร้างติดอยู่ที่ฝั่งคลองโพ ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำน่านในปัจจุบัน เดิมนั้นชื่อว่า “วัดป่าข่อย” ไม่มีโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สืบถามคนเก่าแก่ที่มีอายุมาก ก็พอจะทราบว่าเมื่อเกิดมาก็เห็นวัดอยู่ในสภาพนี้แล้ว ต่อมาวัดได้ถูกภัยธรรมชาติน้ำซัดตลิ่งพังลงมาเรื่อย ๆนานเข้าก็ถึงกุฏิและศาลาการเปรียญ ท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นคือท่านอุปัชฌาย์เรือง จึงได้ย้ายวัดป่าข่อยมาสร้างใหม่ทางด้านตะวันตกของวัดเก่า เพียงแต่มีข้ามคลอง (คลองโพ) ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 2 เส้น ประชาชนมักนิยมเรียกวัดที่ย้ายมาสร้างใหม่นี้ว่า “วัดใหม่”

ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. 2462 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์หนเหนือ ในขณะที่เสด็จตรวจการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จอดเรือพระประเทียบประทับแรมริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดใหม่ ซึ่งเป็นท่าข้ามไปมาระหว่างฝั่งแม่น้ำ มีตามคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ว่า ในครั้งนั้นคณะสงฆ์ร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิกา ได้มารอรับเสด็จที่หน้าวัดจำนวนมาก และได้สร้างปะรำพิธีรับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดใหม่นั่นเอง

เมื่อพระองค์ประทานโอวาทแก่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่มารอรับเสด็จแล้วมีรับสั่งกับเจ้าอาวาสวัดใหม่นั้นว่า “วัดนี้ชื่ออะไร มีพระภิกษุสามเณรกี่รูป และมีการศึกษาพระปริยัติหรือไม่” ท่านเจ้าอาวาสได้กราบทูลตามความเป็นจริงทุกประการ และพระองค์ได้ทรงถามคลองที่ผ่านหน้าวัดว่าชื่ออะไร ท่านเจ้าอาวาสจึงกราบทูลชื่อ “คลองโพ” พระองค์จึงรับสั่งว่า ถ้าอย่างนั้น วัดนี้ก็ควรจะชื่อว่า “วัดคลองโพธิ์” วัดใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดคลองโพธิ์ จนมาถึงปัจจุบันนี้

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s