รสคิวฟาร์มสู่‘Young Smart Farmer’ ศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรุ่นใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/524639

รสคิวฟาร์มสู่‘Young Smart Farmer’ ศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรุ่นใหม่

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ในการพัฒนาเกษตรกรอย่างรอบด้านให้เกษตรกรไทยพึ่งพาตนเองและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอื่น และพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตรให้รู้จักบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับหนึ่งในนวัตกรรมของ Young Smart Farmer ที่ได้รับความสนใจ คือนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมและตัวแปรสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

จากตัวอย่างของ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และลดต้นทุนการผลิตคือ นายวีระ สรแสดง ที่สามารถนำนวัตกรรมมาปรับใช้ทำเกษตรบนพื้นที่ 9 ไร่ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ฟาร์มผลิตเองจนเป็นฟาร์มค่าไฟฟ้าศูนย์บาท พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำในฟาร์มอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเพื่อใช้หมุนเวียนรักษาระบบนิเวศในฟาร์มจนพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างงาน สร้างรายได้ให้ฟาร์ม และคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตร จนปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจ และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรรุ่นใหม่นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและต่อยอด

นายวีระ สรแสดง Young Smart Farmer เจ้าของเรสคิวฟาร์ม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนประกอบอาชีพเป็นฝ่ายศิลป์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และเปิดบริษัทออแกไนซ์
ของตนเองอีกประมาณ 10 ปี ต่อมาสนใจทำการเกษตร โดยเห็นที่ดินแปลงหนึ่ง เป็นที่น้ำท่วมขัง ไม่มีแหล่งน้ำ ไม่มีไฟฟ้า อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งคนทั่วไปมองว่าพื้นที่แบบนี้ ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ตนจึงอยากก้าวข้ามข้อจำกัดที่อยู่ จึงเริ่มปรับสภาพพื้นที่ทดลองสิ่งต่างๆ และเกิดแนวคิดทำฟาร์มค่าไฟศูนย์บาทขึ้น เพราะเป็นการลดต้นทุนการผลิตวิธีหนึ่ง เนื่องจากต้นทุนเรื่องของไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักของการทำฟาร์ม เพราะในฟาร์มมีทั้งโรงเรือนอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ ทุกอย่างใช้ไฟฟ้าทั้งหมด แต่ไฟฟ้านั้นผลิตเอง จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาร์เซลล์ และนำอุปกรณ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ ประกอบกับตนเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้ และพัฒนาการทำเกษตรอยู่ตลอดเวลา จึงสนใจโครงการ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรฯโดยเริ่มจากการเข้าไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเรื่องลงทะเบียนเกษตรกร การทำเกษตร และได้รับคำแนะนำให้ลงทะเบียนเป็น Young Smart Farmers ซึ่งตนได้เห็นถึงประโยชน์จากการเข้าโครงการดังกล่าว ทั้งการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรรุ่นใหม่ การฝึกอบรม ให้ความรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ จึงก้าวเข้าสู่การเป็น Young Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s