Influencer มากความสามารถแชร์ประสบการณ์ TAT Skill Factory หลักสูตรเสริมศักยภาพท่องเที่ยวไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524544

Influencer มากความสามารถแชร์ประสบการณ์  TAT Skill Factory หลักสูตรเสริมศักยภาพท่องเที่ยวไทย

Influencer มากความสามารถแชร์ประสบการณ์ TAT Skill Factory หลักสูตรเสริมศักยภาพท่องเที่ยวไทย

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เปิดหลักสูตรเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทยยุค New Normal การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือกับ Influencer จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย “TAT Skill Factory” ด้วยการสร้างองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวตามมาตรการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) (Up-Skill/Re-Skill) ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงอบรม/สัมมนาตามแนวคิด New Normal ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตร Soft Skill จำนวน 13 หลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจ ปูพื้นฐานทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม บรรยายโดยInfluencer มากความสามารถที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และหลักสูตรHard Skill จำนวน 15 หลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจ การลงทุน การตลาดดิจิทัล นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ บรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ ไว้ในเว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/tatskillfactory พร้อมจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webinar จำนวน 10 ครั้ง และรูปแบบออฟไลน์ใน 5 พื้นที่ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเนื้อหาต่างๆ จะมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มการเรียนรู้ระดับต้น กลุ่มการเรียนรู้ระดับกลาง และกลุ่มการเรียนรู้ระดับสูง

สำหรับ Influencer มากความสามารถที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์ และความรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อาทิ เคน-นครินทร์ นวกิจไพบูลย์ คอลัมนิสต์ และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD, ดีเจอ้อย-นภาพรไตรวิทย์วารีกุล ดีเจประจำรายการคลับฟรายเดย์, รวิศ หาญอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ, เปอร์-สุวิกรมอัมระนันทน์ พิธีกรรายการ Perspective รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อดีตคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA), ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, ปพัทธ์พลพานิชยิ่ง, จีรภัทร กลิ่นพะยอม, กวี ชูกิจเกษม, วิว–ชนัญญา เตชจักรเสมา,ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล, ดร.แก้วตา ม่วงเกษม, ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี, ผศ.ดร.สิญาธร นาคพิณ, ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา, ปอนด์ ยาคอปเซ่น,ดร.สันติธร ภูริภักดี, ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, อ.ธนศักดิ์รัตนหิรัญภรณ์, ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์, ผศ.ดร.กาญจน์นภาพงศ์พนรัตน์, ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ และ เต๋อ-นวพลธำรงรัตนฤทธิ์ ฯลฯ

ทั้งนี้ ททท. เชื่อว่าโครงการ TAT Skill Factory จะช่วยเติมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกระดับและในทุกพื้นที่แบบไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อยกระดับธุรกิจ และสร้างธุรกิจในสาขาของตนเองให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมโครงการ TAT Skill Factory หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatskillfactory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s