นิด้าแต่งตั้ง “ดร.จิรายุ”ดำรงตำแหน่ง ศาสตราภิชาน ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/446103

นิด้าแต่งตั้ง “ดร.จิรายุ”ดำรงตำแหน่ง ศาสตราภิชาน ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

นิด้าแต่งตั้ง "ดร.จิรายุ"ดำรงตำแหน่ง ศาสตราภิชาน ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ14 ตุลาคม 2563 – 22:20 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แต่งตั้ง “ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ดำรงตำแหน่ง ศาสตราภิชาน ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เนื่องในโอกาสที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการแต่งตั้ง ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราภิชาน” ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราภิชาน ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเดินทางมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงของนิด้า

โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถาบัน และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติสำหรับสถาบัน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน , รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s