“สุขุม” ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/446335

“สุขุม” ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์”

"สุขุม" ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ "ลูกศิษย์"18 ตุลาคม 2563 – 08:45 น.

“รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์” ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” ย้ำต้องดูแลนศ.อย่างจริงจัง ต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาก่อน

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ จิบกาแฟ ดู (แล) นักศึกษา ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมเสวนากับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทิศทางในการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

 อ่านข่าว : เปิด171รายชื่อคนไทย เสนอรัฐบาลรับฟังเสียงปชช.-ใช้สภาหาทางออกให้สังคมโดยด่วน

รศ.ดร.สุขุม กล่าวตอนหนึ่ง ว่า “อาจารย์” คือผู้สอนระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการสอนให้ความรู้ แต่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” ดังนั้น ในการอบรมสั่งสอนด้วยความรู้สึกถึงความเป็นครู ซึ่งคณาจารย์ทุกคน ต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาก่อน ประกอบด้วย

1) สถานะทางสังคม การเรียนการสอนต้องมีการกำหนดกรอบ เกณฑ์ให้ชัดเจน สร้างกรอบปฏิบัติของนักศึกษา หล่อหลวมให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น การใส่เสื้อแถบ หรือ การใส่รองเท้ามีส้น เพื่อเน้นย้ำให้นักศึกษามีบุคลิภาพที่ดีแบบสวนดุสิต

2) ประสบการณ์และทักษะ นักศึกษาแต่ละคน จะมีพื้นฐานสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกัน คณาจารย์ต้องพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆให้กับนักศึกษา เพื่อเร่งพัฒนานักศึกษารองรับการเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21

3) สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างระหว่างอุดมศึกษากับมัธยมศึกษา จึงจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกใหม่ และต้องสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม เป็นตัวตนแบบสวนดุสิต

4) องค์ความรู้ใหม่ในการประกอบวิชาชีพ หากสอนตามทฤษฎีอย่างเดียว จะไม่เกิดองค์ความรู้ ต้องสอนตามความรู้สึกและมีความทันสมัย จึงจะเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ

พร้อมเน้นย้ำ เรื่องกระบวนการดูแลนักศึกษา ควรดำเนินการทั้งหมด 8 ข้อ คือ

 1. การคัดเลือกนักศึกษา (Student recruitment) เป็นการเตรียมผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้ามา จนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

 2.กิจกรรมแนะนำสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Student affair) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในมหาวิทยาลัย

3. การลงทะเบียนเรียน (Register) ดูแลการลงทะเบียนให้เข้าถึงง่าย

4.กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา (Student actıvity) ต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ดีขึ้น

5.การพัฒนานักศึกษา (Student development) พัฒนาทักษะ สังคม โดยใช้ความรู้สึก ให้นักศึกษาไว้ใจว่าเราพูดคุยกันแบบเพื่อน เพราะเราเป็นคนสวนดุสิตเหมือนกัน

6.การดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือด้านการจัดการสื่อการเรียนรู้ (Health, Retention and Learning assistants) หรือแม้กระทั่ง การช่วยเหลือหาทุนการศึกษา เพื่อรักษานักศึกษาไว้ และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้

7.การยอมรับทางสังคม (Social affair) เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องถูกการยอมรับจากสังคม

8.ศิษย์เก่า (Alumni) ต้องดึงเข้ามาช่วยเหลือพัฒนามหาวิทยาลัย จะทำให้ไปพัฒนาได้เร็ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s