ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/517544

ที่ปรึกษารมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ

ที่ปรึกษารมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.18 น.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. , นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. , นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. , นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย ผอ.และรอง ผอ.สพท.และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายวราวิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการ “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” โดยเริ่มจากการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศทุกด้าน พร้อมทั้งปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง โดยปลดล็อกกลไกขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ให้มีความยืดหยุ่นและลดข้อจำกัดของกระบวนการต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดให้คนเก่งมาเป็นครู และปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเปิดกว้างในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อนำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาฯยังได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ” (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูและติดอาวุธให้ครูเก่งขึ้น โดยคาดว่าในปี 2564 จะมี HCEC ที่ตั้งขึ้นในโรงเรียนจำนวน 185 ศูนย์ ทั่วประเทศ

“ที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform : DEEP เพื่อรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ไว้ในระบบและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่ทำงานแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อ Upskill และ Reskill ทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศอีกด้วย” ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าว

สำหรับการประชุมสัมมนา ผอ.และรอง ปอ.สพท.ทั่วประเทศในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อสื่อสารนโยบายของ สพฐ. และนโยบายของ ศธ.ไปสู่ ผอ.และรอง ผอ.สพท.ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมปฏิบัติให้นโยบายบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือข้อราชการและข้อสังเกตการณ์ในการดำเนินงาน พร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาทิ ประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีดสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 153 คน โล่รางวัลการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร “รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 160 รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด 10 ลำดับแรก และโล่เชิดชูเกียรติ “ต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเชิงพื้นที่ รักษ์พงไพร สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 โล่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s