‘ม.มหิดล’ สนองพระราชดำริ สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ ให้โอกาสศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/520016

'ม.มหิดล'สนองพระราชดำริ สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ ให้โอกาสศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

‘ม.มหิดล’สนองพระราชดำริ สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ ให้โอกาสศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.58 น.

หน้าที่ของวิชาชีพพยาบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงที่อยู่อาศัย และชุมชนของผู้ป่วย โดยมุ่งให้ผู้ป่วยได้รู้จักการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 21 กันยายน 2563 รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นโครงการที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้นับเป็นปีที่ 17 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคแก่สามเณร รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งสามเณรส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ยากไร้ขาดแคลน

“ที่ผ่านมา โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ได้สำรวจทางสุขภาพของสามเณรวัย 12 – 19 ปี ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 1,000 รูป พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขอนามัย ขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลตัวเอง จนทำให้เกิดโรคผิวหนัง โรคทางทันตกรรม โรคทางภาวะโภชนาการ และปัญหาสุขภาพจิต โดยทางโครงการฯ ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งอบรม และให้คำแนะนำแก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ “Train the Trainer” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป”

ด้าน รศ.ดร.วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงาน กล่าวเสริมว่า จากการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ทำให้สามเณรใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีสามเณรจำนวน 1 รูป ภายหลังจากลาสิกขาได้เข้ามาศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อีกทั้งให้การสนับสนุนและคำแนะนำจนกระทั่งสามารถเข้ามาศึกษาต่อที่คณะฯ โดยคณะฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตสามเณรจากโครงการฯ และหวังว่าเมื่อนักศึกษาผู้รับทุนดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถใช้ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และเป็นกำลังหลักให้กับครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่สามารถต่อยอดขยายผลให้สามเณรรูปอื่นๆ จากโครงการฯ ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ

นายมานิต โพธิ์สาวัง อดีตสามเณรรูปแรกจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตนได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ประจำห้องพยาบาลที่วัดไผ่ดำ เมื่อครั้งที่ตนนอนป่วยถึง 2 สัปดาห์ และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จึงเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลังจากที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ตนดูแลอยู่ ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีโอกาสศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 นับเป็นความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ โดยตนตั้งใจจะศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชจนได้ประสบการณ์ในระยะหนึ่ง ก่อนกลับไปช่วยงานที่มูลนิธิสิรินธร เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s