“รมช.ธรรมนัส” เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449198

“รมช.ธรรมนัส” เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน”

"รมช.ธรรมนัส" เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา "ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน"16 พฤศจิกายน 2563 – 15:50 น.

รมช.ธรรมนัส เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” สร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของหมอกควันไฟแก่ประชาชน และพี่น้องเกษตรกร

 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ณ วัดปลงหลวง ต.เวียงชัย จ.เชียงราย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชน และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ลด ละ เลิก การเผาวัสดุทางการเกษตร พร้อมสร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของหมอกควันไฟที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำลายหน้าดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม

"รมช.ธรรมนัส" เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา "ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน"

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังพืช และการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหมาะสม การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ พร้อมสาธิตการไถกลบตอซังพืชให้กับเกษตรกร สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ที่จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผาเพื่อเตรียมดินปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่

"รมช.ธรรมนัส" เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา "ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน"

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการสาธิตการไถกลบตอซัง การหว่านปอเทืองในพื้นที่ไถกลบตอซัง การทำปุ๋ยหมัก พด.1 และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อใช้ในการย่อยสลายตอซัง และยังมีพิธีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 921,138 ไร่ มีพื้นที่ดำเนินการ 17 อำเภอ 588,001 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 70,738 ราย 102,846 แปลง เนื้อที่ 578,813 ไร่

"รมช.ธรรมนัส" เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา "ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน"
"รมช.ธรรมนัส" เปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา "ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s