‘ศธ.’ จับมือ ‘สธ.-พม.’ ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา และดูแลเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/518218

'ศธ.'จับมือ'สธ.-พม.'ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา และดูแลเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

‘ศธ.’จับมือ’สธ.-พม.’ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา และดูแลเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.35 น.

“ศธ.”จับมือ”สธ.-พม.”ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา และดูแลเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้เลี้ยงดูครอบครัวได้

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม” พร้อมแถลงนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อีกทั้ง ทำให้เสียโอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพมีรายได้ เกิดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก และความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงความเสี่ยงในการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองสิทธิวัยรุ่น อาทิ การให้คำปรึกษา , การมีระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ , การดูแลหลังคลอด , การส่งเวชภัณฑ์คุมกำเนิดไปยังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน , จัดตั้งศูนย์ประสานการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ระดับจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งผลให้มีอัตราการตั้งครรภ์ลดลงตามลำดับ ในขณะเดียวกันก็ยังพบเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา หรืออาจไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีพัฒนาการเติบโตตามวัย จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม และมีความเป็นเอกภาพ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนในทุกสถานศึกษา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ได้ศึกษาต่อในสถานศึกษาตามเดิม รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ตลอดจนนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ คืออนาคตของประเทศ

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในส่วนของ พม.ได้จัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาทิ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมประสานงานเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด เพื่อให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม รวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทน กรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s