‘องคมนตรี’ ตรวจเยี่ยม ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/517494

'องคมนตรี'ตรวจเยี่ยม'มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา'

‘องคมนตรี’ตรวจเยี่ยม’มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา’

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 18.04 น.

วันนี้ (10 กันยายน 2563) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สู่การปฏิบัติ

ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าพัฒนาพื้นที่ 27 หมู่บ้าน ในด้านการรู้รักสามัคคีและนักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน และด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน รวม 96 โครงการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปี 2563 อีกจำนวน 42 โครงการ ในพื้นที่ 78 หมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว 39 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างเข้าสำรวจอีก 39 หมู่บ้าน

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา จำนวน 1,600 คน เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมอภิปรายและขอคำแนะนำในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s