เกินกว่าเหตุ! กมว.ถอนใบอนุญาต ‘2ครูโหด’ โทษฐาน ‘เลื่อยใบหู-ตบเด็ก’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519902

เกินกว่าเหตุ! กมว.ถอนใบอนุญาต'2ครูโหด' โทษฐาน'เลื่อยใบหู-ตบเด็ก'

เกินกว่าเหตุ! กมว.ถอนใบอนุญาต’2ครูโหด’ โทษฐาน’เลื่อยใบหู-ตบเด็ก’

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.10 น.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ประธาน กมว.) เปิดเผยผลประชุม กมว.ครั้งที่ 9/2563 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งจะมาใช้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ตามที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต เสนอ โดยหลังจากนี้ สำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา จะไปจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้ กมว.พิจารณา จากนั้นจะไปจัดทำร่างประกาศเพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภา ให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับแนวทางเบื้องต้นของหลักสูตรดังกล่าว จะกำหนดให้เรียนวิชาครู 34 หน่อยกิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) แบ่งเป็น การเรียนวิชาบังคับหรือวิชาพื้นฐาน 22 หน่วยกิต ปฏิบัติการสอน 12 หน่วยกิต คนที่จะมีสิทธิเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่จบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และกำลังฝึกสอนอยู่ กลุ่มที่ 2 คนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว แต่ยังไม่ได้สอนต้องมาเรียนวิชาครูเพิ่ม กลุ่มที่ 3 คือคนที่กำลังเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปี 2 ปี 3 และปี 4 และคนที่ไม่ได้เรียนสายครู และกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็มาเรียนวิชาครูเก็บหน่วยกิตไว้ได้

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ข้อดีของระบบนี้ หากมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ก็จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เท่านั้น ต่างจากที่ผ่านมา ที่ทุกมหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ได้ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการหารายได้จากการเปิดสอน ทั้งนี้ ยอมรับว่าอาจจะมีการต่อต้าน อย่างไรก็ตามหลักสูตรใหม่นี้ ต้องการเน้นให้คนที่ไม่ได้เรียนวิชาครูได้เข้ามาเรียน โดยจะต้องผ่านกระบวนการสร้างความเป็นครูอย่างเข้มข้นเหมือนเรียนในสายครู ระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี โดยยึดหลักว่าให้เรียนก่อน หากไม่ได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูก่อนจะไม่มีสิทธิ์สอน ซึ่งต่างจาก ป.บัณฑิต ที่ให้ไปสอนก่อนแล้วค่อยไปขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประธาน กมว.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กมว.ยังพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ โดยมีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ราย กรณีครูทำร้ายเด็กเกินกว่าเหตุ โดยรายหนึ่งเลื่อยใบหูเด็ก อีกรายตบเด็ก ทั้งนี้ ตนได้ย้ำในที่ประชุมว่า หากเกิดเหตุครูทำร้ายเด็กอีก ต้องดำเนินการลงโทษด้วยความรวดเร็ว และพักใบอนุญาตฯ ทันที และก่อนที่จะมาต่อใบอนุญาตฯ ครั้งต่อไป จะต้องมีการทดสอบสุขภาพจิตก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า คนคนนั้นไม่มีความผิดปกติ สามารถเป็นครูได้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s