ด่วน! มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/520427

ด่วน! มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยพืชพื้นเมือง  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ

ด่วน! มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในส่วนของ งานศูนย์เครื่องมือกลาง ขอเชิญบุคลากรและนักวิจัยของ มรภ.สงขลา ที่สนใจร่วมเสนอโครงการหรืองานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยกำหนด รูปแบบของรายละเอียดโครงการที่สามารถจัดทำได้ตามรูปแบบฟอร์มการเขียนโครงการของมรภ.สงขลา หรือตามรูปแบบของแหล่งทุน(กรณีขอทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น วช. สกอ. ฯลฯ)โดยจัดส่งข้อมูลมายังศูนย์เครื่องมือกลางสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือทาง E-mail sutthinee-204@hotmail.comภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

สำหรับขอบเขตการยื่นเสนอมีดังนี้ 1.เป็นโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง เช่น ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และอาหารท้องถิ่น ตาลโตนด ส้มแขก หรือสัตว์พื้นเมือง เป็นต้น 2.ชื่อโครงการหรืองานวิจัย 3.หลักการและเหตุผล 4.วัตถุประสงค์ 5.เป้าหมาย 6.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 7.สถานที่ดำเนินการ 8.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 9.รูปแบบกิจกรรม 10.งบประมาณ (แจกแจงรายละเอียด)11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12.การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งนี้ หากบุคลากรและนักวิจัยคนใดสนใจจะร่วมเสนอโครงการ ขอให้แจ้งชื่อผู้ประสานงานเบื้องต้น พร้อมทั้งหมายเลขติดต่อกลับภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 มายังทาง E-mail : sutthinee-204@hotmail.com งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลาจะดำเนินการประสานงานข้อมูลต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s