‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่เชียงราย สานพลังเกษตรกรปลอดการเผา ตระหนักถึงพิษภัยหมอกควันไฟ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/532257

'ธรรมนัส'ลงพื้นที่เชียงราย สานพลังเกษตรกรปลอดการเผา ตระหนักถึงพิษภัยหมอกควันไฟ

‘ธรรมนัส’ลงพื้นที่เชียงราย สานพลังเกษตรกรปลอดการเผา ตระหนักถึงพิษภัยหมอกควันไฟ

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 19.27 น.

“ธรรมนัส”ลงพื้นที่เชียงราย Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” สร้างความตระหนักถึงพิษภัยหมอกควันไฟแก่ประชาชน และพี่น้องเกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off สานพลัง เครือข่าย เกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟางสร้างเกษตร ยั่งยืน” และร่วมในพิธีมอบ ส.ป.ก.4-01 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ณ วัดปลงหลวง ต.เวียงชัย จ.เชียงราย ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ลด ละ เลิก การเผา วัสดุทางการเกษตร พร้อมสร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของหมอกควันไฟที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำลายหน้าดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมมาอย่าง ต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวด้วยว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังพืช และการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหมาะสม การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ โดยการไถกลบตอซังพืช เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ที่จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผาเพื่อเตรียมดินปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการสาธิตการไถกลบตอซัง การหว่านปอเทืองในพื้นที่ไถกลบตอซัง การทำปุ๋ยหมัก พด.1 และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อใช้ในการย่อยสลายตอซัง และยังมีพิธีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 921,138 ไร่ มีพื้นที่ดำเนินการ 17 อำเภอ 588,001 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 70,738 ราย 102,846 แปลง เนื้อที่ 578,813 ไร่

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย พร้อมสนับสนุนนโยบายการประกันราคาลำไย โดยร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้นคือการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัลโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ ซึ่งมีผลไปในทิศทางที่ดี และจะช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

“ในวันนี้ทางเกษตรกรได้เสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือทั้งระบบ ได้แก่ การผลิต การพัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการลำไย และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบพร้อมสนับสนุนนโยบายการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เช่นเดียวกับยางพารา ปาล์มน้ำมันและข้าว” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ปลูกลำไยเป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูก จำนวน 343,442 ไร่ โดนเฉพาะ อ.แม่สรวย เป็นแหล่งผลิตลำไย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลำไยเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งผลิตลำไยคุณภาพ มีการรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสภาอาชีพเกษตรกรอำเภอแม่สรวย มีสมาชิกจำนวน 5,148 ราย และภายในงานยังมีการมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรอำเภอแม่สรวย จำนวน 30 ราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s