“สุรชัย” ผิดหวังผลการศึกษา กมธ. ไม่มีบทสรุปปัญหาการแก้ไข รธน. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449282

“สุรชัย” ผิดหวังผลการศึกษา กมธ.ไม่มีบทสรุปปัญหาการแก้ไข รธน.

"สุรชัย" ผิดหวังผลการศึกษา กมธ.ไม่มีบทสรุปปัญหาการแก้ไข รธน.17 พฤศจิกายน 2563 – 12:17 น.

“สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย”ผิดหวังผลการศึกษา กมธ.ไม่มีบทสรุปปัญหาการแก้ไข รธน.ย้ำกระบวนการต้องถูกต้องตาม รธน.ยกงานวิชาการชี้ว่ากระบวนการแก้ไข ม.256 ต้องการสถาปนา รธน.ขึ้นใหม่ จะรับหลักการแค่การแก้ไขรายมาตรา 3 ฉบับของฝ่ายค้าน ไม่รับหลักการตั้ง ส.ส.ร.

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยรู้สึกผิดหวังกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาก่อนรับหลักการ เพราะรายงานไม่มีบทสรุป เป็นเพียงความเห็น 2 แนวทาง ทำให้สมาชิกหลายคนไม่สามารถหาคำตอบและบทสรุปได้ ซึ่งมองว่าต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือเนื้อหาและกระบวนการพิจารณา แม้เนื้อหาจะดีแต่หากกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด จึงมีเจตนาต้องการเห็นกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในอนาคต ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายสุรชัย อภิปรายว่า ประเด็นข้อถกเถียงสำคัญคือขอบเขตการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้การแก้ไขทุกมาตราโดยยกเว้นหมวด 1 และ 2 จะถือว่าไม่ได้การแก้ไขแต่เมื่อคณะกรรมาธิการไม่มีข้อสรุป จึงไปศึกษาข้อมูลทางวิชาการโดยพบดุษฎีนิพนธ์ของนายวศิน ยิ้มแย้ม นักวิชาการด้านนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร เรื่องปัญหาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พบว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น เพื่อยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ลดอำนาจองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น เพิ่มอำนาจองค์กรตัวเอง การแก้ไขดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เพราะทำลายหลักการรัฐธรรมนูญเดิม และเอกสารจุลนิติของวุฒิสภา ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2557 มีบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุชัดเจนว่าอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ กับอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นคนละส่วนกัน โดยองค์กรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจจำกัดเท่าที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไว้ และยังไม่รวมความเห็นทางวิชาการอื่นๆ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแนวทางที่ 2 ของรายงานคณะกรรมาธิการ ก็สอดคล้องกับงานวิชาการเหล่านี้

นายสุรชัย อภิปรายว่า ยินดีรับฟังทุกความเห็น ต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้ว ก็ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง รวมถึงการออกเสียงประชามติ ก็ยังมีข้อถกเถียงกัน ทั้งหมดจึงวนกลับมาที่คณะกรรมาธิการ เพื่อคำตอบให้ทุกคนสามารถตัดสินใจบทหลักการที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการของวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากคำตอบของคณะกรรมาธิการยังไม่กระจ่างชัดอย่างเพียงพอ ก็จะเห็นชอบเฉพาะกรณีแก้ไขรายมาตรา 3 ญัตติ ที่ฝ่ายค้านเสนอมาเท่านั้น โดยยินดีจะตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี และสละอำนาจติดตามการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบและไม่ขัดข้องหลักการแก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบเพื่อแสดงให้เห็นว่าวุฒิสภาไม่ได้ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมรับฟังทุกกระแสเรียกร้อง และหาทางออกให้ดี รวมถึงขอให้การตัดสินใจของสมาชิกเป็นไปโดยอิสระ อย่ากดดัน คุกคาม ข่มขู่ เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นประเทศชาติที่ดีกว่าเดิม และหากต้องการตั้ง ส.ส.ร. ก็ควรออกเสียงประชามติก่อน ควบคู่ไปกับการแก้ไขรายมาตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s