สภาฯรับร่างแก้ไข รธน.’ รบ.-ฝ่ายค้าน’ – ตีตก ‘ร่างไอลอว์’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449450

สภาฯรับร่างแก้ไข รธน.’ รบ.-ฝ่ายค้าน’ – ตีตก’ร่างไอลอว์’

สภาฯรับร่างแก้ไข รธน.' รบ.-ฝ่ายค้าน' - ตีตก'ร่างไอลอว์'  18 พฤศจิกายน 2563 – 18:37 น.

ที่ประชุมรัฐสภาฯมีมติรับร่างแก้ไข รธน.’รบ.-ฝ่ายค้าน’วาระ1 – ตีตกร่างฉบับที่ 3-6 คือของนายสมพงษ์กับ และร่างฉบับที่ 7 ซึ่งเป็น’ร่างไอลอว์’ จากนั้นที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาวาระ 2 แปรญัตติ 15 วันโดยนำเอาร่าง รธน.ฉบับที่ 2 ของรัฐบาลเป็นร่างหลักพิจารณา

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 19.10 น. ผลการลงมติที่ประชุมรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว.ลงมติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 7 ฉบับด้วยการออกเสียงแบบขานชื่อแต่ละคน  ปรากฏว่า

ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นร่างที่เสนอโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ มีสาระสำคัญคือ ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) 

และลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2  ของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ สาระสำคัญคือ ให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ (ม.256) ส.ส.ร. 200 คน มาจากเลือกตั้ง 150 คน เลือกจากกลุ่มต่างๆ 50 คน ร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน

 ส่วนร่างฉบับที่ 3-ฉบับที่ 6 ซึ่งเสนอโดยนายสมพงษ์กับคณะ  ถูกตีตกไม่ผ่านความเห็นชอบ

 และร่างฉบับที่ 7  ร่างฉบับไอลอว์ ซึ่งเสนอโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ กับคณะ ไม่ผ่านความเห็นชอบ ถูกตีตก 

 ทั้งนี้ร่างที่จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ 366  เสียง และต้องได้เสียง ส.ว.เกิน 1 ใน 3 คือ  82 เสียง 

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้   

ร่างฉบับที่ 1(ฝ่ายค้าน)เสนอ     รับหลักการ  576 เสียง ( เป็นเสียง ส.ส. เห็นชอบ 449 เสียง, เสียง ส.ว. เห็นชอบ  127 เสียง ) ไม่เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 123 เสียง 

ดังนั้น ร่างฉบับที่ 1 ผ่านขั้นรับหลักการวาระ 1 

ร่างฉบับที่ 2  (รัฐบาล)เสนอ  รับหลักการ 647 เสียง  ( เป็นเสียง ส.ส. เห็นชอบ 471 เสียง , ส.ว. เห็นชอบ  176 เสียง   ไม่เห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 55 เสียง

ดังนั้น ร่างฉบับที่ 2 ผ่านขั้นรับหลักการวาระ 1 

 ส่วนร่างฉบับที่ 3- ฉบับที่ 7 ได้คะแนนเสียงจากการลงมติไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด  จึงถือว่าที่ประชุมรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ทำให้ตกไป

จากนั้นที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 45 คน แปรญัตติภายใน 15 วันโดยนำเอาร่าง รธน.ฉบับที่ 2 ของรัฐบาลเป็นร่างหลักพิจารณา เมื่อเสร็จในชั้นกรรมาธิการฯ ก็จะนำร่างเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวาระ 2-3 ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s