App ‘พ้นภัย’ แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532411

App ‘พ้นภัย’ แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว

App ‘พ้นภัย’ แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”โดยเป็นความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยซึ่งมีสภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยรวม 19 หน่วยงาน ณ ห้อง Mitrtown Hall 1 ชั้น 5สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคี 19 หน่วยงานข้างต้น ได้ร่วมกันพัฒนา WEB และ MOBILEAPPLICATION “พ้นภัย” ซึ่งมีฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลสำคัญอื่นที่เป็นประโยชน์จากหลายหน่วยงาน ทำให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและใช้แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย และมีกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคำร้องให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ผ่านตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อำเภอไปจนถึงระดับจังหวัด ก่อนที่จะจัดส่งความช่วยเหลือไป ทำให้มีการบูรณาการ การบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยที่ทุกหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลตรงกันลดความซ้ำซ้อน และความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงได้

แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ได้เริ่มมีการนำไปใช้ในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัยไปจนกระทั่งภัยโควิด ประสบความสำเร็จอย่างดี และจะมีการนำระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จไปเผยแพร่ผลักดันสู่การใช้งานจริง อย่างกว้างขวางทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแถลงข่าวความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผู้แทนภาคีเครือข่าย พร้อมกันนี้ได้มีตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อบต. ที่มีประสบการณ์ใช้งานแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”ในสถานการณ์จริงมาบอกเล่าถึงประโยชน์และประสิทธิภาพในการใช้งานด้วย

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมมือในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายขยายผลการใช้งานแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้งาน แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” รวมถึงใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการบูรณาการสรรพกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกล สาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 แห่ง สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติให้มีความครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเภทภัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s